Dyrektor szkoły ma obowiązek prowadzić BIP

Data: 22-03-2013 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek prowadzenia biuletynu informacji publicznej placówki. Za nieprzestrzeganie obowiązku grożą mu sankcje karne. W BIP zamieszcza się m.in. informacje o organach i osobach sprawujących funkcje, o tym kiedy prowadzona jest rekrutacja nauczycieli oraz statut szkoły.

Prowadzenie BIP (samodzielnej strony internetowej zapewniającej powszechny dostęp do informacji publicznej) wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły, a nie organu prowadzącego placówkę, dlatego to dyrektor szkoły zostanie ukarany za nieprzestrzeganie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Obowiązki dyrektora szkoły wynikają z wykonywania zadań publicznych

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej, obowiązek udostępniania informacji publicznej spoczywa na podmiotach wykonujących zadania publiczne (art. 4 ust 1 i 2). Dyrektor szkoły, jako dysponent informacji publicznej jest zatem zobowiązany do prowadzenia biuletynu informacji publicznej placówki, którą kieruje.

Obowiązki dyrektora szkoły tym zakresie dotyczą zarówno udostępniania informacji jak i bieżącego jej aktualizowania. W BIP powinny znaleźć się np. statut szkoły, informacje o tym, że prowadzona jest rekrutacja nauczycieli bądź pracowników administracyjnych, nawet jeżeli ogłoszenia o wolnych stanowiskach są zamieszczane w biuletynie informacji publicznej prowadzonym przez organ prowadzący szkołę.

Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i porządkową

Ustawa o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że niewywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji publicznej podlega karze grzywny, karze ograniczenia lub karze pozbawienia wolności do roku (art. 23). Ponadto dyrektor szkoły niespełniający tego obowiązku może być pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112 Poz. 1189 z późn. zm) art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 23.


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30207 )
Array ( [docId] => 30207 )

Array ( [docId] => 30207 )