Dyrektor składa sprawozdanie z doskonalenia zawodowego do 31 marca

Data: 13-01-2015 r.

Do końca marca dyrektor musi złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. Sprawozdanie dyrektora pomoże mu w zaplanowaniu środków, które zostaną przyznane w kolejnym roku.

Dyrektor, opracowując sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, powinien wyciągnąć wnioski na przyszył rok, zobaczyć, które kursy i szkolenia najbardziej przełożyły się na poprawę jakości pracy przedszkola oraz zadowolenie nauczycieli. Warto również zwrócić uwagę, ilu nauczycieli w przedszkolu już posiada kwalifikacje do nauczania języków obcych, ilu podniesie je w bieżącym roku, a jakie będzie zapotrzebowanie przedszkola w tym względzie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przygotowało wzoru sprawozdania, jednak można skorzystać z gotowego formularza, który często jest sporządzany i udostępniany przez organ prowadzący przedszkole. Jeśli takiego nie ma – dyrektorzy muszą samodzielnie zadbać, aby sprawozdanie było kompletne, czytelne i przejrzyste. Powinny być w nim wyszczególnione formy doskonalenia zawodowego zorganizowanego dla rady pedagogicznej oraz realizowanego przez nauczycieli wraz z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko nauczyciela,

  • stanowisko, informacja, w jakiej grupie nauczyciel pracuje i czego uczy,

  • poniesione koszty, z uwzględnieniem kosztów wyżywienia, dojazdu, zakwaterowania,

  • informacja, czy doskonalenie odbyło się ze skierowania wydanego przez dyrektora przedszkola.

Sprawozdanie powinno mieć charakter rozliczenia środków przyznanych przez organ prowadzący na poprzedni rok budżetowy, a jednocześnie stanowić wskazówkę dla organu co do przyznania środków na kolejny rok. Na złożenie sprawozdania dyrektorzy mają czas do końca marca.

Do 31 sierpnia 2020 r. nauczyciele, nieposiadający kwalifikacji do nauczania języka obcego, ale legitymujący się udokumentowaną jego znajomością co najmniej na poziomie B2, mogą prowadzić zajęcia językowe w przedszkolach. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami powinien część środków na doskonalenie nauczycieli na najbliższe lata przeznaczyć na kursy kwalifikacyjne lub studia podyplomowe z wczesnego nauczania języka obcego, aby od 1 września 2020 r. mogli również prowadzić te zajęcia.

W przedszkolach niepublicznych dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli nie uzyskuje się z budżetu organu prowadzącego, dlatego te placówki nie tworzą takich sprawozdań.

Małgorzata Celuch, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36375 )
Array ( [docId] => 36375 )