Dziennik lekcyjny – zbiór najważniejszych danych i informacji

Data: 29-08-2013 r.

W dzienniku lekcyjnym powinny znaleźć się dane osobowe uczniów i rodziców oraz inne konkretne informacje dotyczące realizacji zajęć, frekwencji itd. Zawartość dziennika lekcyjnego określają przepisy dotyczące dokumentacji przebiegu nauczania.

Do dziennika lekcyjnego wpisuje się:

  • w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania,
  • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania,
  • tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, a w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej - semestralny plan zajęć edukacyjnych, a także
  • imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.

Do dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szkołę dla dorosłych nie wpisuje się danych dotyczących rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy pełnoletnich.

W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się również:

  • obecność uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych,
  • tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych,
  • oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
  • oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych modułów - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu,
  • oceny zachowania.

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.

W klasach I - III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30303 )
Array ( [docId] => 30303 )

Array ( [docId] => 30303 )