Jak postępować z dokumentacją w związku z transformacją szkoły

Autor: Bożena Winczewska
Data: 04-07-2017 r.

Już w dniu 1 września 2017 roku w niektórych przypadkach gimnazja przestaną istnieć, gdyż zostaną przekształcone w szkoły innego typu bądź włączone do takich szkół. Dotyczy to również zespołów szkół składających się ze szkoły podstawowej i gimnazjum albo zasadniczej szkoły zawodowej i gimnazjum. Poza tym przekształcenia obejmą również szkoły podstawowe i zasadnicze szkoły zawodowe. Zmiany będą dotyczyły również szkół nie samorządowych i niepublicznych. Co oczywiste, będą one wiązały się z koniecznością uporządkowania, zebrania i przekazania pomiędzy szkołami szkolnej dokumentacji: statutu szkoły, dokumentów nauczania, dokumentacji kadrowej. Pracę z dokumentacją warto rozpocząć już przed wakacjami.

Szkoła podstawowa przekształca się w 8-letnią – konieczność aktualizacji dokumentacji

Jak wiemy, z dniem 1 września 2017 r. dojdzie do transformacji wszystkich szkół podstawowych, które z 6-letnich staną się 8-letnimi. Podobna zmiana dotknie zasadniczych szkół zawodowych, które staną się szkołami branżowymi I stopnia. Czy takie przekształcenie rodzi nowe obowiązki związane z dokumentacją? Tak, ale w węższym zakresie niż choćby w przypadku gimnazjów podlegających przekształceniu lub włączeniu do innej szkoły.

Przekształcenie szkoły podstawowej wymaga od dyrektora co najwyżej wprowadzenia zmian w dokumentach wewnętrznych szkoły, a w szczególności w:

  • statucie,
  • wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
  • szkolnych planach nauczania,
  • szkolnych programach nauczania,
  • programie wychowawczo-profilaktycznym.

Analogiczne obowiązki będą ciążyły na dyrektorze zasadniczej szkoły zawodowej, która z dniem 1 września 2017 r. ulegnie przekształceniu w szkołę branżową I stopnia.

Specyfika włączanych i przekształcanych gimnazjów

Niewątpliwie więcej obowiązków związanych z dokumentacją szkolną zaistnieje w związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę innego typu bądź włączenie go do takiej szkoły. Niestety mimo tego nowe przepisy nie regulują kwestii związanych z postępowaniem z dokumentacją. Dlatego o sposobie postępowania może zdecydować organ prowadzący szkoły lub – w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły innego typu - dyrektorzy obydwu szkół, porozumiewając się ze sobą w tej sprawie. Warto więc, by sposób i termin przekazania dokumentacji gimnazjum dyrektorowi ośmioletniej szkoły podstawowej był przedmiotem wytycznych organu prowadzącego lub uzgodnień pomiędzy dyrektorem gimnazjum a szkoły podstawowej, do której gimnazjum będzie włączane.

Zalecane jest, by dyrektor gimnazjum ustalił, czy organ prowadzący przewidział działania związane z przekazaniem dokumentacji szkolnej, a jeśli nie – określił procedurę w porozumieniu z dyrektorem szkoły podstawowej, do której zostaje włączone gimnazjum.

Ogólnie jednak ujmując,dyrektorowi gimnazjum podlegającemu przekształceniu lub inkorporacji można przypisać do czasu zakończenia działalności gimnazjum następujące obowiązki:

  • nadzorowanie właściwego prowadzenia i przechowywania całej dokumentacji przebiegu nauczania,
  • przekazywania do nowego systemu informacji oświatowej danych w sposób ciągły, w terminach określonych w ustawie o systemie informacji oświatowej i rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej,
  • zarządzania powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Przede wszystkim dyrektor musi liczyć się z koniecznością przekazania dokumentów osobie, które obejmuje stanowisko dyrektora po transformacji.

Dokumenty, które w związku z przekształceniem lub włączeniem powinny być przekazane nowemu dyrektorowi szkoły

Lp.

Kategorie

Dokument

1.

organizacja pracy szkoły

arkusz organizacji pracy szkoły

statut szkoły

plany i programy pracy szkoły

procedury obowiązujące w szkole

księga zarządzeń

rejestr decyzji dyrektora

inne rejestry prowadzone w szkole

wykaz teczek i ksiąg znajdujących się w gabinecie dyrektora

dokumentacja nadzoru pedagogicznego

dokumentacja dotycząca stanu technicznego budynku (karta obiektu)

2.

uczniowie, ocenianie

księga uczniów

księga arkuszy ocen

arkusze ocen

dzienniki lekcyjne

dzienniki innych zajęć

dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

dzienniki indywidualnych zajęć

3.

kadry i płace

dokumentacja awansu zawodowego

akta osobowe

regulamin wynagradzania

regulamin pracy

4.

rada pedagogiczna

księga protokołów zebrań rady pedagogicznej

uchwały rady pedagogicznej

regulamin rady pedagogicznej

5.

inne organy

regulamin rady rodziców

regulamin samorządu uczniowskiego

6.

finanse

druki ścisłego zarachowania

dokumentacją księgową

księga inwentarzowa

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) – art. 120, art. 125, art. 129 ust. 14, art. 167, art. 169, art. 191, art. 196.

Bożena Winczewska, Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40531 )
Array ( [docId] => 40531 )