Jak postępować z dokumentacją w związku z transformacją szkoły

Autor: Bożena Winczewska
Data: 04-07-2017 r.

Już w dniu 1 września 2017 roku w niektórych przypadkach gimnazja przestaną istnieć, gdyż zostaną przekształcone w szkoły innego typu bądź włączone do takich szkół. Dotyczy to również zespołów szkół składających się ze szkoły podstawowej i gimnazjum albo zasadniczej szkoły zawodowej i gimnazjum. Poza tym przekształcenia obejmą również szkoły podstawowe i zasadnicze szkoły zawodowe. Zmiany będą dotyczyły również szkół nie samorządowych i niepublicznych. Co oczywiste, będą one wiązały się z koniecznością uporządkowania, zebrania i przekazania pomiędzy szkołami szkolnej dokumentacji: statutu szkoły, dokumentów nauczania, dokumentacji kadrowej. Pracę z dokumentacją warto rozpocząć już przed wakacjami.

Szkoła podstawowa przekształca się w 8-letnią – konieczność aktualizacji dokumentacji

Jak wiemy, z dniem 1 września 2017 r. dojdzie do transformacji wszystkich szkół podstawowych, które z 6-letnich staną się 8-letnimi. Podobna zmiana dotknie zasadniczych szkół zawodowych, które staną się szkołami branżowymi I stopnia. Czy takie przekształcenie rodzi nowe obowiązki związane z dokumentacją? Tak, ale w węższym zakresie niż choćby w przypadku gimnazjów podlegających przekształceniu lub włączeniu do innej szkoły.

Przekształcenie szkoły podstawowej wymaga od dyrektora co najwyżej wprowadzenia zmian w dokumentach wewnętrznych szkoły, a w szczególności w:

  • statucie,
  • wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
  • szkolnych planach nauczania,
  • szkolnych programach nauczania,
  • programie wychowawczo-profilaktycznym.

Niewątpliwie więcej obowiązków związanych z dokumentacją szkolną zaistnieje w związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę innego typu bądź włączenie go do takiej szkoły. Niestety mimo tego nowe przepisy nie regulują kwestii związanych z postępowaniem z dokumentacją. Dlatego o sposobie postępowania może zdecydować organ prowadzący szkoły lub – w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły innego typu - dyrektorzy obydwu szkół, porozumiewając się ze sobą w tej sprawie. Warto więc, by sposób i termin przekazania dokumentacji gimnazjum dyrektorowi ośmioletniej szkoły podstawowej był przedmiotem wytycznych organu prowadzącego lub uzgodnień pomiędzy dyrektorem gimnazjum a szkoły podstawowej, do której gimnazjum będzie włączane.

Zalecane jest, by dyrektor gimnazjum ustalił, czy organ prowadzący przewidział działania związane z przekazaniem dokumentacji szkolnej, a jeśli nie – określił procedurę w porozumieniu z dyrektorem szkoły podstawowej, do której zostaje włączone gimnazjum.

Ogólnie jednak ujmując,dyrektorowi gimnazjum podlegającemu przekształceniu lub inkorporacji można przypisać do czasu zakończenia działalności gimnazjum następujące obowiązki:

Przede wszystkim dyrektor musi liczyć się z koniecznością przekazania dokumentów osobie, które obejmuje stanowisko dyrektora po transformacji.

Dokumenty, które w związku z przekształceniem lub włączeniem powinny być przekazane nowemu dyrektorowi szkoły

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) – art. 120, art. 125, art. 129 ust. 14, art. 167, art. 169, art. 191, art. 196.

Bożena Winczewska, Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40531 )
Array ( [docId] => 40531 )

Array ( [docId] => 40531 )