Każda szkoła powinna prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej 

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 21-05-2014 r.

Podmiot zobowiązany do prowadzenia BIP musi publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem między innymi informacje dotyczące swojego statusu prawnego lub formy prawnej. Zatem powinny się w BIP-ie znaleźć  między innymi informacje na temat podstawy prawnej działania, akt założycielski, statut, podstawowe przepisy prawa, organ prowadzący, sposób finansowania, organ nadzoru pedagogicznego.

Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej musi też zawierać informacje na temat:

 
 • organizacji podmiotu (struktura organizacyjna: liczba miejsc w placówce, liczba oddziałów, godziny pracy itp.),
 • przedmiotu działania i kompetencji (podstawowe cele i zadania, obszary działania),
 • organów i osób sprawujących w nich funkcje i ich kompetencje (osoby funkcyjne, strategiczne stanowiska – kompetencje poszczególnych organów),
 • struktury własnościowej podmiotu (jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, nieruchomość i mienie własnością gminy, gospodarka finansowa na zasadach jednostki budżetowej),
 • majątku, którym dysponują (informacje o budynku – rok budowy, kubatura, wartość, wartość pozostałego wyposażenia inwestycyjnego/przedmiotów nietrwałych, informacje o gruntach: nr działki i obręb, powierzchnia),
 • programów w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań (np. programy na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie),
 • zasad funkcjonowania, w tym o zakresie wykonywania zadań publicznych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw (dni i godziny przyjęć interesantów, osoby przyjmujące interesantów, adres do kierowania spraw drogą korespondencyjną/e-mailową, stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwum oraz o sposobach i zasadach udostępniania informacji publicznej),
 • danych publicznych: przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających (dotyczy np. kontroli finansowej, nadzoru pedagogicznego, PIP, sanepid oraz wniosków/opinii organów kontrolujących, wystąpień dyrektora w związku z kontrolami, np. złożenie zastrzeżeń),
 • komunikatów i aktualności (przetargi, nabór na wolne stanowiska, itp.).

Oprócz wymienionych informacji BIP prowadzony przez placówkę oświatową może zawierać dane dotyczące jej osiągnięć, kadry nauczycielskiej oraz dane adresowe placówki i informacje o osobach odpowiedzialnych za jego redagowanie.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego mu prawa (art. 5 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Jednolite strony BIP dla wszystkich jednostek

Wszystkie strony BIP muszą być wykonane w zgodzie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, które określa:

 1. szczegółowe standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w tym strukturę strony głównej,
 2. zakres i tryb przekazywania informacji,
 3. standardy zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP – mając na względzie sprawność i jednolitość działania tego systemu stron.
Wanda Pakulniewicz, ekspertka prawa oświatowego, wizytator w kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34895 )
Array ( [docId] => 34895 )