Legitymacje szkolne wymagają pieczęci urzędowej

Autor: Lucyna Gromiec
Data: 29-12-2015 r.

Dokumenty szkolne szczególnej wagi opieczętowuje się urzędowymi stemplami. Legitymacje szkolne opatruje się pieczęcią urzędową o średnicy 20 mm w miejscach przeznaczonych na fotografię. Do używania pieczęci potrzebne jest upoważnienie udzielone przez dyrektora.

Pieczęć urzędową, mającą regulację ustawową należy odróżnić od zwykłej pieczątki urzędu, która nie wymaga urzędowej mocy stempla. Pieczęć urzędowa zaś to: pieczęć metalowa, tłoczona okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła RP, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do jej używania. Umieszczana jest na dokumentach szczególnej wagi takich jak:

 • świadectwa,
 • legitymacje szkolne,
 • sprostowanie błędu i oczywistej omyłki w treści świadectwa, w arkuszu ocen,
 • duplikaty,
 • zaświadczenia,
 • kopie świadectw, gdy dyrektor poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa,
 • akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Rodzaje pieczęci używanych w szkole

W szkole używa się pieczęci:

1. urzędowych okrągłych:

 • o średnicy 36 mmm – do tuszu,
 • o średnicy 20 mm – do tuszu,

2. służbowych:

 • firmowych podłużnych zawierających zapis nazwy szkoły i informacje ważne na dokumentach (telefon, adres e-mail, NIP, Regon itp.),
 • imiennych: zawierających nazwę stanowiska/ funkcję, imię i nazwisko oraz miejsce do podpisu,
 • imiennych „z up. dyrektora”,
 • imiennych „p.o. dyrektora”,

3. pomocniczych, które zastępują wpisywanie często używanych tekstów, np.

 • za zgodność z oryginałem,
 • datowniki,
 • numeratory.

Pieczęć urzędową o średnicy 36 mm umieszcza się na:

 • świadectwach i innych drukach szkolnych,
 • dokumencie potwierdzającym akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Pieczęcią urzędową o średnicy 20 mm opatruje się legitymacje szkolne i świadectwa - w miejscach przeznaczonych na fotografię. Używa się mniejszej pieczęci ze względu na szczupłość miejsca (długość nazwy szkoły można podać w postaci skróconej).

Uprawnieni do stosowania pieczątek

Osoby uprawnione do używania pieczęci:

 • urzędowych  o średnicy  36 mm – specjalista ds. kancelaryjnych, dyrektor szkoły,
 • urzędowych o średnicy 20 mm – specjalista ds. kancelaryjnych, dyrektor szkoły,
 • firmowych - specjalista ds. kancelaryjnych, dyrektor szkoły,
 • imiennych – dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, główny księgowy, kierownik szkolenia praktycznego, specjalista ds. kancelaryjnych itp.,
 • imiennych „z up. dyrektora” – osoba, która działa w granicach indywidualnego upoważnienia,
 • imiennych „p.o. dyrektora” – osoba, której czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły,
 • pomocniczych niezbędnych do uproszczenia pracy biurowej poszczególnych osób – pracownicy administracji.
Lucyna Gromiec, konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38271 )
Array ( [docId] => 38271 )

Array ( [docId] => 38271 )