Nieobecność nauczyciela – powiadamianie dyrektora szkoły

Data: 03-05-2015 r.

Prawo oświatowe przewiduje dla nauczycieli możliwość korzystania z  tzw. usprawiedliwionych zwolnień od pracy. Sposób powiadamiania dyrektora szkoły o nieobecności powinny określać obowiązujące dokumenty w szkole, np. regulamin pracy. Oprócz tego dla nauczycieli przewiduje się usprawiedliwiania w  formach określonych przez rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Sposób powiadamiania dyrektora szkoły o nieobecności może być ustalony w inny sposób w każdej placówce – istotne jest jednak, aby obowiązujące zasady były jasne zrozumiałe dla nauczycieli. W tym celu dyrektor szkoły może stworzyć regulacje wewnętrzne –  dokumenty w szkole powinny regulować tę kwestię w sposób jasny i nie pozostawiający wątpliwości.

Powiadomienie za pomocą środków zaakceptowanych przez dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły może określić środki komunikacji, za pomocą których nauczyciel może powiadomić o nieobecności w pracy. Formy komunikacji należy ustalić nie tylko ustnie, ale także zadbać, aby wskazywały na nie dokumenty w szkole – uwzględnienie ich w regulaminie będzie dla nauczycieli podstawą do uznania powiadomienia za skuteczne.

Dyrektor szkoły może ustalić, że powiadomienie o nieobecności następuje:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem drugiej osoby,
  • telefonicznie,
  • drogą elektroniczną,
  • pocztą tradycyjną,
  • in.

Co do zasady dyrektor szkoły powinien przewiedzieć dla nauczycieli kilka form, w jakich możliwe jest powiadomienie, tak aby każdy miał możliwość dostarczenia informacji w wymaganym terminie.

Termin dostarczenia powiadomienia o nieobecności

Zgodnie z regulacjami prawa pracy, pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o przyczynie nieobecności oraz przewidywanym okresie jej trwania. Powiadomienie to nie może jednak nastąpić później niż po upływie dwóch dni (§ 2 ust. 1 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy).

Dyrektor szkoły może przyjąć inne terminy, jednak nie krótsze niż wskazane w rozporządzeniu. Dopuszczalne jest jednak rozwiązanie, w którym dokumenty w szkole określają, iż dla nauczycieli przewiduje się np. trzydniowy termin na poinformowanie o przewidywanym okresie trwania nieobecności.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37076 )
Array ( [docId] => 37076 )

Array ( [docId] => 37076 )