Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Data: 19-11-2012 r.

Karta Nauczyciela wymienia podstawowe obowiązki dyrektora szkoły, które uszczegóławia ustawa o systemie oświaty. Dyrektor szkoły to służbowy przełożony wszystkich pracowników zarządzający personelem w porozumieniu z organem prowadzącym oraz odpowiadający za rozwój zawodowy nauczycieli.

Podstawowe obowiązki dyrektora szkoły koncentrują się wokół dydaktycznego i wychowawczego poziomu szkoły oraz realizowania uchwał podjętych przez radę pedagogiczną i radę szkoły. Ma on obowiązek zapewnić uczniom i nauczycielom warunki do optymalnej realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Jednocześnie spoczywa na nim obowiązek zarządzania zasobami ludzkimi – nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi.

Dyrektor szkoły jako pracodawca

Karta Nauczyciela nakłada na dyrektora szkoły następujące obowiązki:

  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, po konsultacji z organem prowadzącym,
  • ocenianie pracy nauczycieli na ich wniosek lub uprawnionych do tego organów,
  • zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczycieli, przydzielanie opiekunów stażu, ocenianie dorobku zawodowego nauczyciela,
  • nadawanie nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego,
  • składanie wniosku o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień,
  • na podstawie skierowania i opinii organu nadzorującego, przenoszenia nauczycieli zatrudnionych w oparciu o mianowanie do innej szkoły,
  • kierowanie nauczycieli na obowiązkowe badania okresowe lub badania kontrolne, jeśli stwierdzi taką konieczność,
  • po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący, obniżanie obowiązkowych wymiarów godzin zajęć dla nauczyciela,
  • zobowiązywanie nauczycieli do wykonywania wskazanych zadań w czasie ferii,
  • zawieszania nauczyciela w wykonywaniu obowiązków, jeżeli wszczęto lub złożono wniosek o wszczęcie wobec niego postępowania karnego dotyczącego naruszenia praw dziecka (art. 83 Karta Nauczyciela).

W zakresie spraw nie objętych regulacjami Karty Nauczyciela, obowiązki dyrektora szkoły są wskazane w Kodeksie pracy i rozporządzeniach wykonawczych. Dyrektor szkoły ma także obowiązek stosować się do prawa lokalnego uchwalanego przez organ samorządowy.

Podstawa prawna:

art. 6a, 9b, 9c, 11, 18, 20, 23, 37, 41, 42a, 64, 83 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30187 )
Array ( [docId] => 30187 )

Array ( [docId] => 30187 )