Od 1 września 2016 – zmiany w przekazywaniu danych do SIO

Autor: Monika Fidler
Data: 17-05-2016 r.

Resort edukacji przekazał do uzgodnień projekt rozporządzenia w dotyczącego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej. Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania do przepisów prawa oświatowego i potrzeby doprecyzowania obowiązujących regulacji. 

Projekt rozporządzenia przewiduje 10 zmian:

 

1) odstąpienie od wyznaczania terminów przekazywania danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy o SIO oraz rodzaju i wymiarze zajęć nauczyciela związanych z godzinami karcianymi,

2) określenie terminu przekazania danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w:

a) publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,
b) publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz
c) publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych

  • oraz danych o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Gromadzenie wymienionych danych ma znaczenie dla oceny stanu zatrudnienia w oświacie, a w konsekwencji dla efektywnego wydatkowania środków z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych,

3) ograniczenie liczby terminów przekazywania danych do bazy SIO – w projekcie proponuje się zastąpienie dotychczasowych terminów:

a) do 7 i 10 stycznia każdego roku – terminem do 10 stycznia każdego roku,
b) do 7 i 10 kwietnia każdego roku – terminem do 10 kwietnia każdego roku,
c) do 7 i 10 września oraz 7 i 10 października każdego roku – terminem do 10 października każdego roku,

4) gromadzenie danych o dodatkowej kategorii pracowników niebędących nauczycielami, np. asystentów nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, prowadzących zajęcia w klasach I–III, lub asystentów wychowawcy świetlicy,

5) doprecyzowanie zakresu danych gromadzonych w bazie danych SIO o nauczycielach zatrudnianych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

6) doprecyzowanie gromadzonych informacji o możliwości korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu wyłącznie poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową,

7) gromadzenie danych o korzystaniu przez szkoły z dzienników elektronicznych, elektronicznych platform edukacyjnych oraz e-podręczników,

8) zaprzestanie gromadzenia danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących form dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych,

9) wskazanie, które rodzaje urlopów związanych z rodzicielstwem, mają być wykazywane w SIO – aktualnie użytkownicy mają duże wątpliwości, jakie rodzaje przyczyn nieprowadzenia przez nauczyciela zajęć mają być wykazywane w kategorii „urlop macierzyński”,

10) wskazanie nowego terminu przekazania przez szkoły do bazy danych SIO danych uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego z 25 września na 10 października – termin ten jest skorelowany z terminem składania deklaracji przez uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminu, czyli do 30 września. Dane do SIO powinny być przekazane po otrzymaniu przed dyrektora szkoły tych deklaracji.

Nowe zasady mają obowiązywać od 1 września 2016 r.

Resort edukacji przewiduje, że nowe zasad będą obowiązywały od 1 września 2016 r.Termin ten wynika z art. 24 ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i art. 39 ustawy z lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, które zachowują w mocy dotychczasowe rozporządzenie do czasu wydania nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do 1 września 2016 r., oraz z art. 13 pkt 1 ustawy z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, w myśl którego przepisy ustawy o SIO zmieniane tą ustawą wchodzą w życie 1 września 2016 r.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (projekt z 6 maja 2016 r.).

Monika Fidler, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38969 )
Array ( [docId] => 38969 )