Od 1 września nowe przepisy dotyczące nadawania imienia szkole

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 27-06-2017 r.

Dotychczas nadawanie imienia szkołom regulowały przepisy rozporządzenia MEN z  21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Rozporządzenie to zostaje uchylone. Z dniem 1 września 2017 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Nowe rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. wymienia jako jeden z elementów nazwy imię szkoły, o ile zostało nadane. Reguluje również:

1) nowy tryb nadawania i zmiany nazwy szkół (§ 2 rozporządzenia)

2) losy imion placówek w związku z reformą oświaty (§ 21 rozporządzenia).

MEN: Czynności zgodnie z nowymi przepisami

Ministerstwo edukacji, w komunikacie  opublikowanym na stronie internetowej MEN wyjaśnia, że czynności dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty w roku szkolnym 2017/2018 i kolejnych, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z nowymi przepisami wykonawczymi. Potwierdza to również art. 307 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (który obowiązuje od 26 stycznia). Przepis ten zdaniem ministerstwa uprawnia do stosowania aktów prawnych oczekujących, tzn. takich, które zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw, ale jeszcze nie weszły w życie. W związku z tym zagadnienia dotyczące stosowania obecnego imienia, jego wyboru przez organ prowadzący lub zmiany patrona przed 1 września 2017 r., a także po tym terminie, określają przepisy ww. rozporządzenia.

Nowy tryb zmiany imienia i uchylenia nadania imienia

W rozporządzeniu wprowadzone także regulacje przesądzające, w jaki sposób można dokonać zmiany lub uchylenia imienia nadanego przez organ prowadzący. Dotyczy to również zreformowanych szkół i zespołów. Nowa procedura obejmuje 4 kroki:

Krok 1. Ogłoszenie konkursu na  imię szkoły (opcjonalnie).

Krok 2. Podjęcie uchwały o uchyleniu lub zmianie imienia.

Krok 3. Złożenie wniosku do organu prowadzącego.

Krok 4. Wydani przez organ prowadzący decyzji o uchyleniu nadania lub zmianie imienia.

Ten tryb dotyczy także możliwości uchylenia nadania lub zmiany odrębnego imienia filialnej szkoły podstawowej.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40501 )
Array ( [docId] => 40501 )

Array ( [docId] => 40501 )