Odwołanie wicedyrektora: przyczyny określa ustawa o systemie oświaty

Data: 19-05-2015 r.

Zastępcę dyrektora szkoły powołuje i odwołuje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły nie może jednak odwołać go bez wskazania przyczyny. Okoliczności pozwalające na odwołanie wymienia ustawa o systemie oświaty. Jeżeli odwołanie zastępcy dyrektora szkoły nastąpi z naruszeniem prawa, to przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie.

W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem możliwe jest utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły, prawo do powołania nauczyciela ma dyrektor szkoły (art. 37 ust. 1 ustawa o systemie oświaty). Powołując i odwołując nauczycieli na stanowiska kierownicze dyrektor szkoły ma obowiązek stosowania się do regulacji zawartych w ustawie o systemie oświaty. Oznacza to, że w przypadku odwołania dyrektor musi wskazać na przyczynę określoną przez ustawę.

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego

Zgodnie z ustawą, odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego następuje w przypadku:

  • złożenia przez nauczyciela rezygnacji (za trzymiesięcznym wypowiedzeniem),
  • ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywanych zadań (bez wypowiedzenia)
  • złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
  • (art. 38 ust. 1 pkt 1 lit a-c ustawa o systemie oświaty)

Dyrektor szkoły nie powinien odwoływać zastępcy bez wystąpienia którejś z wymienionych przyczyn. Jeżeli odwołanie nastąpi bez wskazania przyczyny, i stwierdzone zostanie, że nastąpiło z naruszeniem prawa, to zastępca dyrektora szkoły może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie.

Odszkodowanie dla odwołanego zastępcy dyrektora szkoły

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje kary dla dyrektora szkoły, który odwołał zastępcę naruszając prawo. Zastępca dyrektora szkoły może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w wysokości dodatku funkcyjnego za okres, do którego upływu miało trwać pełnienie funkcji powierzonej przez dyrektora szkoły, ale nie więcej niż za trzy miesiące.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37180 )
Array ( [docId] => 37180 )

Array ( [docId] => 37180 )