Organizacja świetlicy szkolnej – zadania dyrektora szkoły

Data: 19-11-2012 r.

Zadania dyrektora szkoły nakazują stworzenie w placówce integralnego systemu kształcenia, wychowania i opieki, co wiąże się z koniecznością utworzenia świetlicy szkolnej. Zasady organizacji świetlicy reguluje ustawa o systemie oświaty. Szczegółowe informacje dotyczące opieki w danej placówce zawiera arkusz organizacji szkoły.

Konieczność zapewnienia uczniom możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej wynika z art. 67 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Zadania dyrektora szkoły zobowiązują do zapewnienia opieki uczniom czekającym na zajęcia pozalekcyjne, korzystającym z pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy niemających warunków do nauki w domu.

Zadania dyrektora szkoły związane z organizacją świetlicy

Utworzenie świetlicy wymaga wprowadzenia zmian do statutu szkoły. Muszą znaleźć się w nim informacje na temat celów i zadań szkoły uwzględniające program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. Sposób ich realizacji musi uwzględniać zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i rozwoju ucznia. Organizacja pracy świetlicy musi być dostosowana do organizacji pracy szkoły oraz tygodniowego rozkładu zajęć uczniów. Dyrektor szkoły musi uwzględnić także potrzeby rodziców, którzy chcą, by świetlica zapewniła opiekę dzieciom w czasie ich pracy.

W statucie należy określić zasady przyjmowania dzieci do świetlicy oraz liczebność grup (te informacje będzie zawierał także arkusz organizacji szkoły).

W zadania dyrektora szkoły wpisuje się zapewnienie dzieciom opieki, dlatego powinien zobligować rodziców do wypełnienia karty zgłoszenia do świetlicy. Karta powinna zawierać informacje dotyczące:

  • czasu, jaki dziecko będzie spędzało w świetlicy,
  • osoby uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy,
  • danych kontaktowych umożliwiających porozumienie się z rodzicami lub opiekunami w wyjątkowych sytuacjach.

W odrębnych dokumentach należy określić regulamin świetlicy oraz plan jej pracy. Zasady te muszą być zgodne z obowiązującym prawem; nadrzędną rolę odgrywają: ustawa o systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela.

 

Arkusz organizacji szkoły – określenie zasad organizacji opieki świetlicowej

Arkusz organizacji szkoły musi zawierać informacje na temat organizacji opieki świetlicowej. Uwzględnia się w nim liczbę pracowników świetlicy oraz liczbę godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Arkusz organizacji szkoły musi zostać zatwierdzony przez organ prowadzący – dopiero zatwierdzenie stanowi dla dyrektora gwarancję, że szkoła otrzyma środki potrzebne na organizację świetlicy. Jeżeli organ prowadzący szkołę nie zatwierdzi arkusza, zadania dyrektora szkoły związane z zapewnieniem dzieciom opieki oraz warunków do rozwoju trzeba będzie zrealizować z wykorzystaniem innych narzędzi.

Podstawa prawna:

art. 39 ust. 4, art. 60 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30185 )
Array ( [docId] => 30185 )