Pełniący obowiązki dyrektora szkoły, gdy nie ma wicedyrektora

Data: 16-11-2012 r.

Obowiązki dyrektora szkoły w razie odwołania lub ustąpienia z funkcji należy powierzyć wicedyrektorowi. Na zastępcę dyrektora szkoły można powołać nauczyciela wyłącznie w przypadku, gdy nie ma osoby pełniącej funkcję wicedyrektora.

W przypadku odwołania dyrektora szkoły lub jego rezygnacji za powołanie osoby pełniącej obowiązki dyrektora szkoły odpowiada organ prowadzący szkołę. Funkcję tę należy w pierwszej kolejności powierzyć wicedyrektorowi, ogłaszając jednocześnie konkurs na nowego dyrektora szkoły. Za powołanie wicedyrektora odpowiada dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę, rady szkoły oraz rady rodziców. Nie jest zatem możliwe powołanie wicedyrektora po wcześniejszym odwołaniu lub rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkoły.

Nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora szkoły

Organ prowadzący nie powinien powierzać nauczycielowi obowiązków dyrektora szkoły, jeżeli w placówce istnieje stanowisko wicedyrektora. Jest to dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy takie stanowisko nie zostało utworzone. Funkcję dyrektora szkoły może wówczas pełnić wyłącznie nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany.

Nauczyciel może pracować jako tymczasowy dyrektor szkoły nie dłużej niż przez 10 miesięcy. W tym czasie organ prowadzący powinien dążyć do wyłonienia nowego dyrektora szkoły na drodze konkursu.

Konkurs na dyrektora szkoły

W konkursie na dyrektora szkoły udział mogą wziąć nauczyciele mianowani i dyplomowani oraz osoby niebędące nauczycielami. Kandydaci muszą mieć ukończone studia podyplomowe z zarządzania oświatą lub kurs kwalifikacyjny. O rozstrzygnięciu konkursu decyduje komisja konkursowa w skład której wchodzą przedstawiciele:

  • organu prowadzącego szkołę (trzech),
  • organu sprawującego nadzór pedagogiczny (dwóch),
  • rady pedagogicznej (jeden),

  • rady rodziców (jeden),
  • zakładowych organizacji związkowych (niezatrudnieni w szkole, której dotyczy konkurs).

Stanowisko dyrektora szkoły powierzane jest na okres 5 lat, w szczególnych przypadkach czas ten można skrócić - jednak nie więcej niż o 4 lata. Najkrótszy okres na jaki można powierzyć funkcję dyrektora szkoły wynosi rok.

Podstawa prawna:

art. 36 ust. 1-2, art. 36a ust. 5, art. 37 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30183 )
Array ( [docId] => 30183 )