Pieczęcie szkolne po transformacji szkoły – wybrane rozwiązania dla dyrektora

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 27-11-2017 r.

Transformacja szkoły związana z wdrażaniem reformy ustroju szkolnego wiąże się zwykle ze zmianą nazwy szkoły. W takim przypadku konieczna jest wymiana pieczęci używanych w szkole i dostosowanie ich do nowej nazwy. Czy oznacza to, że po przekształceniu lub włączeniu gimnazjum nie wolno już używać jego pieczęci?

Konieczna nowa pieczęć urzędowa po transformacji szkoły

Pieczęcią szczególnego rodzaju używaną w szkole jest pieczęć urzędowa, której wygląd, wymiary, sposób używania, przechowywania, zamawiania i wyrobu regulują przepisy ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Modyfikacja rodzaju szkoły w większości przypadków będzie prowadziła również do zmiany jej nazwy. Oczywiste jest, że w związku z tym szkoła musi zmienić pieczęć urzędową. W otoku nowej pieczęci winien widnieć napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do jej używania (aktualnej nazwie szkoły).

 

W większości przypadków transformacja szkoły prowadzi z mocy samego prawa do zmiany jej nazwy. Dotyczy to w szczególności przekształcenia gimnazjum w szkołę innego typu, włączenia do takiej szkoły, ale także przekształcenia zespołu szkół w szkołę, która dotychczas wchodziła w skład zespołu wraz z gimnazjum. Zmiana nazwy nastąpi także wskutek przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia.

Wymiany pieczęci nie wymaga natomiast przekształcenie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Samo w sobie nie prowadzi ono bowiem do zmiany nazwy szkoły.

Przygotowanie nowej pieczęci urzędowej nie jest też konieczne w sytuacji, gdy transformacje następują wewnątrz zespołu składającego się z więcej niż dwóch szkół lub takiego, w którym nie ma gimnazjum.

Co z pieczęcią dyrektora

Należy także rozważyć, czy wymiany wymaga również pieczęć dyrektora szkoły w przypadku jej transformacji. Istnienie konieczności wymiany zależy od dotychczasowej treści pieczęci. Pieczęć dyrektora szkoły nie stanowi pieczęci urzędowej i nie podlega rygorom przewidzianym dla pieczęci szkoły. W szczególności w przepisach nie sformułowano wymogów odnośnie jej treści. Dyrektor może zatem używać pieczęci, na której widnieje nazwa szkoły, ale też ograniczyć się do pieczęci, na której wymienione jest jedynie jego stanowisko kierownicze.

Która pieczęć w świadectwie szkolnym

W przepisach przewidziano specyficzne rozwiązanie, zgodnie z którym świadectwo szkolne ucznia klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole innego typu powinno być opatrzone pieczęcią urzędową gimnazjum. Wobec uczniów klas gimnazjum stosuje się bowiem przepisy dotyczące gimnazjum, mimo że formalnie są to uczniowie szkoły, do której gimnazjum zostało włączone. Gimnazjum wskutek transformacji traci samodzielność organizacyjną a mimo tego w praktyce nadal funkcjonuje w formie klas gimnazjalnych.

Analogiczne rozwiązanie przewidziano w przypadku branżowych szkół I stopnia. Otóż z uwagi na to, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe uległy przekształceniu z mocy samego prawa w branżowe szkoły I stopnia, w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w szkołach tych będą prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do wygaszenia kształcenia. Uczniowie tych klas mają otrzymywać świadectwa szkolne opatrzone pieczęcią zasadniczej szkoły zawodowej.

Odmienne rozwiązania w świadectwach pracy

Pieczęć urzędowa szkoły powinna widnieć również w świadectwach pracy wystawionych po ustaniu zatrudnienia (choć można ograniczyć się też do samej nazwy szkoły oraz numeru REGON-PKD). Także i w tym przypadku rodzi się więc wątpliwość, którą pieczęć należy wystawić w świadectwie pracy nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego, który dotychczas był zatrudniony w gimnazjum.

Wątpliwość tę można jednak łatwo rozwiązać. Wszak wskutek przekształcenia gimnazjum lub jego włączenia do innej szkoły dochodzi do zmiany pracodawcy, którym po transformacji nie jest już gimnazjum, lecz szkoła powstała w wyniku jego przekształcenia. Świadectwo pracy wystawia pracodawca aktualny na dzień ustania zatrudnienia, a więc szkoła, która powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum lub do której gimnazjum zostało włączone. Analogicznie w przypadku przekształcenia zespołu szkół w szkołę, która tworzyła ten zespół wraz z gimnazjum, świadectwo pracy dla nauczyciela, dla którego miejscem zatrudnienia przed przekształceniem było gimnazjum, pieczętuje szkoła podstawowa.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40775 )
Array ( [docId] => 40775 )