Procedura przekazania szkoły nowemu dyrektorowi

Autor: Roman Lorens
Data: 05-07-2016 r.

Obejmując nowe stanowisko, dyrektor szkoły musi mieć świadomość, że od tej chwili ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzone mu mienie i dokumentację. Dlatego tak ważnym zadaniem jest prawidłowe przejęcie obowiązków. Sprawdź, jak powinna wyglądać procedura przekazania szkoły!

Przepisy o przekazaniu szkoły

Ustawa o systemie oświaty nie określa zasad przekazania stanowiska i majątku szkoły. Nadzór nad szkołą w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje organ prowadzący i to on powinien określić procedury – najlepiej w formie pisemnej.

Ustępujący dyrektor powinien obejmującemu stanowisko dyrektorowi przekazać:

 • majątek szkoły,
 • środki pieniężne,
 • dokumentację pracowniczą,
 • dokumentację przebiegu nauczania.

Brak regulacji dotyczących przekazywania stanowiska nie oznacza, że dyrektor szkoły nie musi kontaktować się z następcą w celu zapoznania go z dokumentami funkcjonującymi w prowadzonej placówce.

Procedura przekazania szkoły

1)  Ustępujący dyrektor szkoły przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych – na podstawie wydanego zarządzenia.

2) O czynnościach inwentaryzacyjnych przekazujący dyrektor szkoły informuje na piśmie na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem inwentaryzacji dyrektora szkoły przejmującego szkołę.

3) Po zakończeniu inwentaryzacji dyrektor szkoły dokonuje jej rozliczenia z udziałem przedstawicieli organu prowadzącego, a następnie przygotowuje protokół zdawczo-odbiorczy mienia i dokumentacji.

4) Arkusze spisowe sporządzone w trakcie inwentaryzacji oraz ewentualny protokół rozbieżności przekazujący dyrektor szkoły dołącza do protokołu zdawczo-odbiorczego.

5) W protokole zdawczo-odbiorczym składników majątkowych umieszcza się wykaz przekazywanej dokumentacji technicznej szkoły.

6) Do obowiązków dyrektora szkoły (zdającego) należy przygotowanie i przedstawienie w trakcie przekazania szkoły: dokumentów i wykaz dokumentacji księgowej, akt osobowych i dokumentów kadrowych wraz z ich wykazem, dokumentacji organizacji pracy szkoły.

7) Protokoły zdawczo-odbiorcze sporządza się w 3 egzemplarzach po jednym dla przekazującego dyrektora szkoły, przejmującego dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego szkołę.

8) Protokoły oraz załączniki do tych dokumentów – po sprawdzeniu ich zgodności ze stanem faktycznym – podpisują dyrektor szkoły zdający, dyrektor szkoły przejmujący, główny księgowy szkoły oraz przedstawiciel organu prowadzącego.

9) Czynności przekazania szkoły powinny nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu pełnienia obowiązków dyrektora szkoły przez dyrektora przekazującego szkołę.

Roman Lorens

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39186 )
Array ( [docId] => 39186 )

Array ( [docId] => 39186 )