Procedura przekazania szkoły nowemu dyrektorowi

Autor: Roman Lorens
Data: 05-07-2016 r.

Obejmując nowe stanowisko, dyrektor szkoły musi mieć świadomość, że od tej chwili ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzone mu mienie i dokumentację. Dlatego tak ważnym zadaniem jest prawidłowe przejęcie obowiązków. Sprawdź, jak powinna wyglądać procedura przekazania szkoły!

Przepisy o przekazaniu szkoły

Ustawa o systemie oświaty nie określa zasad przekazania stanowiska i majątku szkoły. Nadzór nad szkołą w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje organ prowadzący i to on powinien określić procedury – najlepiej w formie pisemnej.

Ustępujący dyrektor powinien obejmującemu stanowisko dyrektorowi przekazać:

  • majątek szkoły,
  • środki pieniężne,
  • dokumentację pracowniczą,
  • dokumentację przebiegu nauczania.

Brak regulacji dotyczących przekazywania stanowiska nie oznacza, że dyrektor szkoły nie musi kontaktować się z następcą w celu zapoznania go z dokumentami funkcjonującymi w prowadzonej placówce.

Procedura przekazania szkoły

1)  Ustępujący dyrektor szkoły przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych – na podstawie wydanego zarządzenia.

2) O czynnościach inwentaryzacyjnych przekazujący dyrektor szkoły informuje na piśmie na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem inwentaryzacji dyrektora szkoły przejmującego szkołę.

3) Po zakończeniu inwentaryzacji dyrektor szkoły dokonuje jej rozliczenia z udziałem przedstawicieli organu prowadzącego, a następnie przygotowuje protokół zdawczo-odbiorczy mienia i dokumentacji.

4) Arkusze spisowe sporządzone w trakcie inwentaryzacji oraz ewentualny protokół rozbieżności przekazujący dyrektor szkoły dołącza do protokołu zdawczo-odbiorczego.

5) W protokole zdawczo-odbiorczym składników majątkowych umieszcza się wykaz przekazywanej dokumentacji technicznej szkoły.

6) Do obowiązków dyrektora szkoły (zdającego) należy przygotowanie i przedstawienie w trakcie przekazania szkoły: dokumentów i wykaz dokumentacji księgowej, akt osobowych i dokumentów kadrowych wraz z ich wykazem, dokumentacji organizacji pracy szkoły.

7) Protokoły zdawczo-odbiorcze sporządza się w 3 egzemplarzach po jednym dla przekazującego dyrektora szkoły, przejmującego dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego szkołę.

8) Protokoły oraz załączniki do tych dokumentów – po sprawdzeniu ich zgodności ze stanem faktycznym – podpisują dyrektor szkoły zdający, dyrektor szkoły przejmujący, główny księgowy szkoły oraz przedstawiciel organu prowadzącego.

9) Czynności przekazania szkoły powinny nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu pełnienia obowiązków dyrektora szkoły przez dyrektora przekazującego szkołę.

Roman Lorens

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39186 )
Array ( [docId] => 39186 )

Array ( [docId] => 39186 )