Uchwały rady pedagogicznej do podjęcia przed 1 września

Autor: Bożena Winczewska
Data: 28-06-2016 r.

Rada pedagogiczna może podejmować uchwały wyłącznie w ramach posiadanych przez nią uprawnień. Ustawa o systemie oświaty nadała radzie kompetencje stanowiące i opiniujące. Podpowiadamy, jakie uchwały powinna podjąć rada pedagogiczna przed nowym rokiem szkolnym.

Uchwały wynikające z kompetencji stanowiących rady pedagogicznej

Sprawa, której dotyczy uchwała

Forma, w jakiej rada wyraża wolę

Podstawa prawna

 

klasyfikacja i promocja uczniów, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w ostatnim tygodniu ferii letnich

zatwierdza

art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, § 14 ust. 5 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

zmiana statutu szkoły

uchwala

art. 42 ust. 1 oraz art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty

plan pracy szkoły

zatwierdza

art. 41 ust. 2 pkt 1

ustawy o systemie oświaty

organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli

ustala

art. 41 ust. 1 pkt 4

ustawy o systemie oświaty

sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły

ustala

art. 41 ust. 1 pkt 6

ustawy o systemie oświaty

innowacja pedagogiczna

zatwierdza

art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, § 4 ust. 3 rozporządzenia MEN z 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki

Uchwały wynikające z kompetencji opiniujących

Sprawa, której dotyczy uchwała

Forma, w jakiej rada wyraża wolę

Podstawa prawna

organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych

opiniuje

art. 41 ust. 2 pkt 1

ustawy o systemie oświaty

propozycja dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

opiniuje

art. 41 ust. 2 pkt 4

ustawy o systemie oświaty

program wychowawczy i program profilaktyki na rok szkolny

przyjmuje projekt

art. 54 ust. 2 pkt 1a i 1b ustawy o systemie oświaty

dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

opiniuje program

art. 22a ust. 6 ustawy o systemie oświaty

zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych ustalony przez dyrektora

opiniuje

art. 22ab ust. 4 ustawy o systemie oświaty

wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

wyraża zgodę

art. 64a ust. 1, 3 i 4

ustawy o systemie oświaty

propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym

opiniuje

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego

zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki

opiniuje

art. 66 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

§ 3 oraz § 6 i 7 rozporządzenia MEN z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole

opiniuje

art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

przyznania uczniom stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

opiniuje

art. 90g ust. 11 ustawy o systemie oświaty

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39164 )
Array ( [docId] => 39164 )