Zmiany w przepisach na rok szkolny 2016/2017

Autor: Monika Fidler
Data: 05-07-2016 r.

Od września 2016 r. szkoły muszą wziąć pod uwagę kilka zmian w przepisach. Przede wszystkim nie będzie już tzw. godzin karcianych, a także sprawdzianu szóstoklasisty. O czym jeszcze trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego?

Nowe przepisy na nowy rok szkolny

Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym, które zaczną obowiązywać w roku szkolnym 2016/2017, to m.in.:

  • likwidacja tzw. godzin karcianych, czyli uchylenie art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, zajęcia, które dotychczas mieściły się w ramach tych godzin, będą realizowane poza wymiarem obowiązkowych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z tym nie będzie obowiązku ich ewidencjonowania w dziennikach,
  • zniesienie sprawdzianu szóstoklasisty – sprawdzian w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej nie będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2016/2017, od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom teksty diagnostyczne w celu wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów, którzy mają rozpocząć gimnazjum,
  • odwołanie się od wyników egzaminu maturalnego – od 2017 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, odwołanie będzie możliwe do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego,
  • nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego od września 2016 r., a od września 2017 r. – kształcenia ogólnego, zmiany w podstawach programowych wynikają ze zmiany przepisów związanych z obowiązkiem szkolnym dla 7-latków, w związku z tym 6-latki w ramach przygotowania przedszkolnego będą uczyły się liczenia, pisania i czytania,
  • uregulowanie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli – przede wszystkim w kwestii zasad odwołania się od decyzji o zawieszeniu oraz wprowadzenia możliwości zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,
  • obowiązkowe przygotowanie pedagogiczne katechetów –  od września wchodzi w życie porozumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz ministrem edukacji narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii, które określa kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba kierowana do nauczania religii na poszczególnych etapach edukacyjnych i typach szkół, katecheci mają obowiązek uzupełnienia kwalifikacji w okresie 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów,
  • wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, który umożliwi dyrektorowi szkoły weryfikację kandydata na nauczyciela w aspekcie spełnienia wymogu niekaralności – przepisy wchodzą w życie 1 września 2016 r., jednak z uwagi na to, że rejestr będzie w pełni funkcjonalny dopiero od roku szkolnego 2017/2018, w okresie od dnia wejścia w życie zmian do 31 grudnia 2016 r. nauczyciele będą potwierdzać niekaralność dyscyplinarną na podstawie własnego oświadczenia.
Monika Fidler

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39181 )
Array ( [docId] => 39181 )