Promocja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Jacek Miklasiński
Data: 11-03-2021 r.

Czy uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym może zostać niepromowany do kolejnej klasy? Czy można mu jedynie wydłużyć etap edukacyjny zgodnie z przepisami.

Odpowiedź

 

O promocji ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna. Może więc zdarzyć się sytuacja, że uczeń taki nie otrzyma promocji- art. 44o ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).

Uzasadnienie

Zgodnie z przywołanym przepisem o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. W przypadku, gdy ustalenia wynikające z ww. programu nie zostały zrealizowane, to rada może podjąć decyzję o niepromowaniu takiego ucznia. Przepisy nie obligują bowiem rady pedagogicznej do bezwarunkowej promocji takich uczniów.

Zapamiętaj

Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).

Jacek Miklasiński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41257 )
Array ( [docId] => 41257 )