Termin wypłaty odprawy emerytalnej

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 10-02-2021 r.

Nauczyciel złożył pismo o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron z powodu przejścia na emeryturę. Osiągnął już wiek emerytalny. Oświadczył, że złożył wniosek o emeryturę do ZUS-u. Czy należy mu wypłacić odprawę w ostatnim dniu pracy i umieścić informację w świadectwie pracy, czy czekać aż przyniesie decyzję z ZUS i wypłacić w późniejszym terminie?

Odpowiedź:

 

Jeżeli nauczyciel oświadcza, że po rozwiązaniu stosunku pracy przechodzi na emeryturę, która wynika z osiągniecia przez niego wieku emerytalnego, to odprawę emerytalną należy wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Uzasadnienie:

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy (art. 87 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Przepisy nie określają terminu wypłaty odprawy emerytalnej nauczycielowi. Warunkiem nabycia prawa do tego świadczenia jest ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jeżeli prawo do emerytury jest bezdyskusyjne, gdyż wynika z osiągnięcia wieku emerytalnego, wystarczającym potwierdzeniem prawa do odprawy emerytalnej, będzie oświadczenie nauczyciela o zamiarze przejścia na emeryturę po ustaniu zatrudnienia.

W przedstawionej sytuacji stosunek pracy nauczyciela ustaje z dniem 31 sierpnia 2019 r. Nauczyciel nie posiada jeszcze decyzji ZUS przyznającej prawo do emerytury, ale ukończył już wiek emerytalny i oświadczył, że po ustaniu zatrudnienia będzie korzystał z emerytury. W związku z powyższym odprawę emerytalną należy wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy i informację o jej wypłacaniu zamieścić w świadectwie pracy.

Zapamiętaj!

Odprawę emerytalną nauczycielowi wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy, jeżeli prawo do emerytury nie zależy od uznania ZUS tylko wynika z wieku.

 Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 r., poz. 2215 ze zm.) - art. 87 ust. 2.

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41249 )
Array ( [docId] => 41249 )