Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe podczas zwolnienia lekarskiego

Kategoria: Płace i finanse
Data: 08-04-2013 r.

Każda godzina realizowana ponad nauczycielskie pensum jest dodatkowo płatna. W praktyce problemem jest ustalenie stawki, według której należy płacić za takie godziny, szczególnie gdy nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe z innego pensum niż pozostałe swoje zajęcia albo gdy w ramach etatu łączy zajęcia o różnym wymiarze pensum.

Wielu dyrektorów nie ma pewności, według jakiej stawki rozliczać nadgodziny nauczyciela,. Rozwiązanie zależy jednak od konkretnego przypadku.

Godziny ponadwymiarowe przydzielane w celu realizacji planów nauczania

Godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielane nauczycielom w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, zgodnie z posiadaną przez nauczyciela specjalnością (art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela). Godziny ponadwymiarowe przydzielane są nauczycielom w arkuszach organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. Liczba godzin ponadwymiarowych jest limitowana – do ¼ pensum nauczyciela – stanowi jego obowiązek, powyżej ¼ a do ½ pensum – dyrektor musi uzyskać zgodę nauczyciela. Zgoda na realizację godzin ponadwymiarowych wymagana jest także w przypadku powierzania tych godzin kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie odbywania stażu (art. 35 ust. 4 Karty Nauczyciela).

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia (art. 92 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustala się na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin na bazie zapisów dziennika lekcyjnego lub dziennika zajęć (art. 42 ust. 7a pkt 1 Karty Nauczyciela).

W zakresie realizacji wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela okresem rozliczeniowym jest tydzień (art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela). Ustalenie godzin ponadwymiarowych następuje po tygodniu pracy nauczyciela. Jeżeli w tygodniach poprzedzających zwolnienie lekarskie nauczyciel wypracował godziny ponadwymiarowe, to przysługuje mu za nie dodatkowe wynagrodzenie.

Przykład:

Nauczyciel uczy języka polskiego w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki. W środę miał realizować 4 godziny w bibliotece, ale zachorował i dostał zwolnienie lekarskie. Jak mu w tym tygodniu zapłacić za godziny ponadwymiarowe? Za wszystkie czy tylko za ich część, a może nie płacić wcale?

W przypadku nauczycieli niemożliwe jest ustalenie, w którym dniu nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe. Z ustawowej definicji godziny ponadwymiarowej wynika, że odnosi się do tygodniowego wymiaru zajęć. Dopiero ustalenie liczby godzin przepracowanych w danym tygodniu pozwala ustalić, czy nauczyciel realizował godziny ponadwymiarowe. Jeżeli z powodu choroby nauczyciel nie przekroczył tygodniowej obowiązkowej normy zajęć, to nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).

Dariusz Dwojewski, doradca prawny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30354 )
Array ( [docId] => 30354 )