Spóźniona ocena pracy nauczyciela – bez konsekwencji dla dyrektora

Data: 16-04-2013 r.

Ocena pracy nauczyciela jest dokonywana przez dyrektora w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Karta Nauczyciela nie wskazuje jednak, jakie konsekwencje poniesie dyrektor szkoły, jeżeli nie dokona jej dla nauczycieli, którzy złożyli wniosek.

Karta Nauczyciela zobowiązuje dyrektora szkoły do dokonania oceny pracy nauczyciela. W przypadku, gdy dyrektor szkoły nie dopełni obowiązku w określonym terminie – Karta Nauczyciela nie przewiduje organu odwoławczego dla nauczycieli. Jedyną możliwością jest dążenie do polubownego rozwiązania problemu lub złożenie pozwu do sądu (art. 6a Karta Nauczyciela).

Ocena pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły lub uprawnionych podmiotów

Ocena pracy nauczyciela jest dokonywana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców (art. 6a ust. 1 Karta Nauczyciela).

Dla nauczycieli ważniejsza jest ocena dorobku zawodowego uwzględniana w procedurze ubiegania się o awans zawodowy. Ocena pracy nauczyciela może mieć jednak znaczenie w przypadku wyznaczania nauczycieli do zwolnienia bądź, kiedy rodzice zgłaszają niezadowolenie z osiąganych przez niego wyników. W takiej sytuacji dyrektor szkoły nie powinien zwlekać z jej dokonaniem.

Karta Nauczyciela – ocena pracy nauczyciela w ciągu trzech miesięcy

Dyrektor szkoły powinien dokonać oceny pracy nauczyciela w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 6a ust. 2 Karty Nauczyciela). Dla nauczycieli istotne jest jednak, że ponowna ocena pracy nauczyciela nie może być dokonana wcześniej niż po roku od ostatniej oceny dorobku zawodowego. Jeżeli więc nauczyciel lub podmiot uprawniony złoży taki wniosek – dyrektor szkoły powinien odmówić jego rozpatrywania.

Sąd pracy dla nauczycieli, których wniosek nie został rozpatrzony

Jeżeli dyrektor szkoły nie dokona oceny pracy nauczyciela, mimo iż od ostatniej oceny minął dłuższy niż roczny okres czasu – nauczyciel może odwołać się do sądu pracy (art. 91c ust. 2 Karta Nauczyciela).

Sąd pracy nie jest natomiast organem odwoławczym dla nauczycieli, którzy nie zgadzają się z ustaloną oceną. W takiej sytuacji należy odwołać się do organu prowadzącego.

Spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli rozpatrują sądy pracy. Odwołanie do właściwego organu przysługuje jedynie od ustalonej oceny pracy (art. 6a ust. 9 Karty Nauczyciela). Natomiast w rozpatrywanym przypadku doszło do zaniechania dokonania oceny pomimo złożenia wniosku przez nauczyciela. Przepisy Karty Nauczyciela zobowiązują dyrektora szkoły do dokonania oceny w danym terminie, ale nie przewidują określonych konsekwencji w sytuacji, gdy ten nie zostanie zachowany.

Podstawa prawna:

  • art. 6a, art. 91c ust. 2 ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie MEN z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1066 z późn. zm.).

Ewa Trojanowska, nauczyciel dyplomowany


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30228 )
Array ( [docId] => 30228 )

Array ( [docId] => 30228 )