Tekst jednolity statutu ogłasza dyrektor szkoły

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 22-04-2015 r.

Rada pedagogiczna poprzez odpowiedni zapis w statucie lub w swojej odrębnej uchwale może upoważnić i zobowiązać dyrektora do obwieszczenia jednolitego tekstu statutu. Przy czym rada nie ma kompetencji do uchwalania tekstu jednolitego ponieważ nie jest to nowy dokument.

Projekt statutu szkoły albo jego zmian, przygotowuje rada pedagogiczna i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. W szkołach, w których rada szkoły nie została powołana, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna.

Przepisy statutu zmienia się odrębną uchwałą (zmieniając uchwałę pierwotną), która wskazuje jakie zmiany są dokonywane używając przy tym odpowiednich sformułowań (np. po § 10 dodaje się § 10 a w brzmieniu: ”..........”). Nowelizacja statutu nie może naruszać konstrukcji pierwotnego statutu.

Zapamiętaj!

Zmiany postanowień statutu szkoły są wprowadzane uchwałą rady szkoły lub rady pedagogicznej, a nie w formie aneksu.

Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy była ona wcześniej wielokrotnie nowelizowana przez co posługiwanie się jej tekstem może być istotnie utrudnione, Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Stosując analogiczne rozwiązanie w zakresie statutu szkoły należy przyjąć, że rada pedagogiczna:

  • upoważnia dyrektora poprzez odpowiedni zapis w statucie (lub odrębnej uchwale rady pedagogicznej) do przygotowania tekstu jednolitego statutu szkoły np. po trzech jego zmianach. Następnie tekst jednolity jest publikowany w formie przyjętej przez dyrektora (np. zarządzenie, obwieszczenie, komunikat),

  • nie uchwala przygotowanego przez dyrektora tekstu jednolitego. Rada nie ma takiej kompetencji ustawowej ponieważ tekst jednolity nie jest nowym statutem.

Zapamiętaj!

Statut lub jego zmiany uchwala rada pedagogiczna, jeśli nie powstała rada szkoły. Rada pedagogiczna nie ma jednak kompetencji w zakresie uchwalania tekstów jednolitych statutów.

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37009 )
Array ( [docId] => 37009 )

Array ( [docId] => 37009 )