Utworzenie oddziału integracyjnego w szkole

Autor: Joanna Swadźba
Data: 03-12-2020 r.

W szkole podstawowej na poziomie klasy czwartej został utworzony oddział liczący 34 uczniów, do którego uczęszcza 4 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w których nie wskazano oddziału integracyjnego jako jednej z form kształcenia uczniów. Czy zatem dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może odmówić utworzenia takiego oddziału w trakcie trwania roku szkolnego? Jednocześnie w stanie na 30 września br. w danych przekazywanych do SIO ww. wymieniony oddział był wykazany jako ogólny.

Odpowiedź:

 

     O utworzeniu oddziału integracyjnego w szkole decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Posiadanie przez uczniów orzeczenia o kształceniu specjalnym nie przesądza o obowiązku tworzenia oddziału integracyjnego. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może odmówić utworzenia oddziału integracyjnego w trakcie trwania roku szkolnego.

Uzasadnienie:

W pierwszej kolejności wskazać należy, że utworzenie oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej stanowi zmianę w organizacji tej szkoły. Utworzenie oddziału integracyjnego wymaga zmiany statutu szkoły, opinii rady pedagogicznej i akceptacji organu prowadzącego (chociażby poprzez akceptację zmian arkusza organizacji szkoły), a także wymaga uzyskania zgody rodziców. Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Jednakże zauważyć należy, że przyjęcie do oddziału uczniów niepełnosprawnych nie zobowiązuje dyrektora do utworzenia oddziału integracyjnego. Dziecko z niepełnosprawnością może się uczyć w szkole w każdym oddziale: ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym – w zależności od potrzeb dziecka.

Żaden przepis nie stanowi o tym, by przyjęcie uczniów niepełnosprawnych do oddziału ogólnego wymagało przekształcenia tego oddziału w oddział integracyjny. Owszem, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może zdecydować o przekształceniu oddziału ogólnego w integracyjny, jednakże nie ma takiego obowiązku.

Zatem nie można zmusić dyrektora czy organ prowadzący do utworzenia w trakcie roku szkolnego oddziału integracyjnego w szkole.

Pamiętać jednak należy, że szkoła jest zobowiązana do zapewnienia warunków kształcenia zgodnie z orzeczeniem. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym uczniów niepełnosprawnych, każda szkoła zapewnia m.in. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jeśli więc z orzeczenia nie wynika konieczność kształcenia dziecka w oddziale integracyjnym, to dziecko to może zostać objęte kształceniem w oddziale ogólnodostępnym. Dyrektor powinien jednak podjąć działania do zapewnienia zalecanych w orzeczeniu warunków kształcenia specjalnego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu.

Zapamiętaj!

Szkoła nie ma obowiązku tworzenia oddziału integracyjnego w trakcie roku szkolnego w sytuacji, gdy do klasy zostało zgłoszone dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a z orzeczenia nie wynika obowiązek kształcenia dziecka w oddziale integracyjnym.

Podstawa prawna:

  • art. 68 ust. 1 pkt 10, art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

  • § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)

  • § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym uczniów niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)

Joanna Swadźba

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41235 )
Array ( [docId] => 41235 )