Wczesne wspomaganie rozwoju w dobie pandemii

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 02-12-2020 r.

Rodzice dziecka realizującego wczesne wspomaganie rozwoju w Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, nie wyrażają zgody na realizację ww. zajęć w formie stacjonarnej, ze względu na stan zdrowia dziecka i sytuację epidemiologiczną. Przedstawili dokumenty medyczne i opinię lekarza. Wnioskują do dyrektora placówki o zajęcia zdalne. Czy dyrektor placówki może podjąć taką decyzję wykorzystując zalecenia GIS z 26.06.2020? Jakie działania ma podjąć dyrektor?

Odpowiedź:

 

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów dyrektor musi najpierw uzyskać opinię powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej umożliwiającą zawieszenie zajęć z dzieckiem, a dopiero po jej uzyskaniu będzie mógł organizować zajęcia w formie rekomendowanej przez rodziców, zgodnie z zaleceniami lekarzy. Według mojej opinii warunkiem koniecznym jest przy tym wykazanie, że placówka nie ma możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzenia zajęć z dzieckiem (§ 18 ust. 2a rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 18 ust. 2a rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Na czas zawieszenia zajęć, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, tj. zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (§  2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, §  1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

W opisanym przypadku dyrektor powinien więc wystąpić do Sanepid-u o zawieszenie zajęć np. na czas wskazany w dokumentacji medycznej, których realizacja nie jest możliwa z dzieckiem w bezpośrednim kontakcie i dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego), może zorganizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zapamiętaj!

Według mojej opinii, w przypadku opisanym w pytaniu, jeśli dyrektor uzna zasadność wniosku rodziców, to powinien wystąpić do PSSE z wnioskiem o zawieszenie zajęć z dzieckiem na określony czas, powołując się w uzasadnieniu na wniosek rodziców i dokumentację załączoną do wniosku, wraz z uzasadnieniem, które będzie potwierdzało brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dziecka podczas zajęć odpowiednio do zaleceń lekarskich.  Ponieważ ostanie rekomendacja GIS dotyczące organizacji zajęć wwr określają, że zajęcia te mają charakter dobrowolny, uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży, a ponadto przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji – te informacje należy zawrzeć we wniosku. Treść wystąpienia w powyższej sprawie należy przekazać do wiadomości rodzicom. Dalsze działania będą mogły być podejmowane zgodnie z decyzją Sanepid-u i na to stanowisko należy się powołać udzielając odpowiedzi rodzicom w kwestii organizacji zajęć.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1604 t.j.) - § 18 ust. 2a

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389 ze zm.) - § 2 ust. 1

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493) - § 1 ust. 1

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41232 )
Array ( [docId] => 41232 )