Niska frekwencja dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne

Autor: Marta Wysocka
Data: 01-12-2020 r.

Dziecko uczęszczające do zerówki w szkole prywatnej opuszcza zajęcia. Powodem jest obawa rodziców o stan zdrowia dziecka w okresie pandemii. Jakie działania należy podjąć w tej sytuacji?

Odpowiedź:

Nie. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) nie może być „nieklasyfikowane”. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, 2. obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat – art. 35 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Nie ma przy tym znaczenia, czy rodzice tego dziecka wywiązywali się z obowiązku zapewnienia realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko.

Nawet jeśli dziecko ma niską frekwencję na zajęciach rocznego przygotowania przedszkolnego, to i tak dyrektor nie może nie promować czy odroczyć obowiązku szkolnego. W takiej sytuacji przepisy nie przewidują konsekwencji dla dziecka, a jedynie dla rodziców, na których za niespełnienie obowiązków czeka kara pieniężna.

W opisanej sytuacji, dyrektor przedszkola powinien w pierwszej kolejności wystosować do rodziców dziecka upomnienie zawierające wezwanie do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka 6-letniego do przedszkola.

Jeśli to nie przyniesie oczekiwanych skutków, to o nierealizowaniu obowiązku należy powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka (art. 33 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Dalsze działania prowadzi dyrektor szkoły podstawowej, będzie to:

  1. wystosowanie upomnienia do zobowiązanych rodziców/prawnych opiekunów, do celów dowodowych wymagana jest forma pisemna i skuteczność doręczenia (dowód doręczenia),

  1. wystawienie tytułu wykonawczego, po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia,

  2. wystąpienie do organu egzekucyjnego (gminy) z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Jednocześnie jednak, moim zdaniem, należy poinformować rodziców o możliwości realizowania obowiązku rocznego poza przedszkolem (tzw. edukacja domowa). Dyrektor przedszkola, po otrzymaniu wniosku rodziców, wydaje zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem (art. 37 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowe). Zezwolenie jest wydaje się w formie decyzji administracyjnej.

Zastosuj!

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania składają do dyrektora:

  • pisemny wniosek, do którego załączają opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół z powodu COVID-19 w roku szk. 202/2021 opinia poradni nie jest wymagana),

  • oświadczenie, iż zapewnią dziecku warunki umożliwiające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Dziecko realizujące obowiązek poza przedszkolem nie będzie musiało uczęszczać do placówki, a dyrektor, który wyda zezwolenie na takie spełnianie obowiązku nie będzie ponosi odpowiedzialności za efekty kształcenia dziecka poza przedszkolem.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – art. 31 ust. 4, art. 33 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 i ust. 2.  

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41231 )
Array ( [docId] => 41231 )