W czasie rekolekcji dyrektor szkoły zapewnia opiekę nad uczniami

Data: 15-03-2013 r.

Nie wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii w szkole, co oznacza, że nie będą również uczęszczali na rekolekcje. Dyrektor szkoły musi zapewnić opiekę im. Dla nauczycieli oznacza to, że jeżeli chcą mieć w tych dniach wolne, muszą wykorzystać urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z organizującym je kościołem powinien zaplanować pracę szkoły w okresie rekolekcji wielkopostnych w ten sposób, aby uczniowie nieuczęszczający na religię mieli zapewnioną opiekę kadry pedagogicznej. W tym czasie w szkole zwykle nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, jednak dla nauczycieli nie oznacza to dni wolnych od pracy. Nie jest to okres w którym realizowany jest przewidziany w ustawie urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Wolne dla nauczycieli – tylko urlop wypoczynkowy nauczyciela

Dyrektor szkoły nie ma prawa zobowiązać kadry dydaktycznej do uczestniczenia w zajęciach realizowanych w pomieszczeniach sakralnych. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku sprawowania opieki nad uczniami. Ustawa o systemie oświaty (art. 39 ust. 1 pkt 4) zobowiązuje ich do zapewnienia uczniom opiekę w szkole oraz poza nią. Dyrektor szkoły, do obowiązków którego należy organizacja zajęć w czasie rekolekcji, może przewidzieć dla nauczycieli zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów niebiorących udziału w rekolekcjach lub sprawowanie opieki w drodze do i z obiektów sakralnych, gdzie odbywają się zajęcia rekolekcyjne.

Kadra dydaktyczna w czasie rekolekcji pozostaje do dyspozycji dyrektora – w tym okresie nie przewiduje się dla nauczycieli wolnego. Jeżeli nie chcą oni świadczyć w tym okresie pracy, muszą wykorzystać urlop wypoczynkowy nauczyciela. Wskazuje na to art. 42 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nauczyciel w ramach pensum zobowiązany jest nie tylko do prowadzenia zajęć edukacyjnych, ale również wykonywania innych zadań na rzecz szkoły.

Dyrektor szkoły może sprawdzić, jakie zajęcia realizowali nauczyciele

Dla nauczycieli, którzy w czasie rekolekcji będą prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówce dyrektor szkoły nie powinien przewidywać szczególnych zajęć (np. udziału w całodziennych szkoleniach). Powinien jednak zobowiązać kadrę do potwierdzenia wykonania określonych zadań w dzienniku zajęć świetlicy czy dzienniku zajęć pozalekcyjnych. Jeżeli dyrektor szkoły odpowiednio wcześniej ustali, ilu uczniów będzie potrzebowało opieki nauczycieli w okresie rekolekcji wielkopostnych, to zorganizowanie im opieki oraz wyznaczenie zadań dla nauczycieli nie będzie problematyczne.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 42,
  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 4,
  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30205 )
Array ( [docId] => 30205 )

Array ( [docId] => 30205 )