Wynajem pomieszczeń przedszkola na podstawie trwałego zarządu

Data: 19-08-2015 r.

Organ prowadzący przedszkole ustala zasady wynajmu pomieszczeń placówki, opłaty z tego tytułu i inne kwestie z tym związane w stosownej uchwale. Dyrektor może wynająć pomieszczenia tylko wówczas, gdy posiada stosowne pełnomocnictwo lub został ustalony trwały zarząd.

Chcąc wynająć pomieszczenia przedszkolne, dyrektor powinien zapoznać się z zasadami korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, które zostały uregulowane w uchwale rady gminy. Powinny się w niej znaleźć nie tylko zasady i tryb korzystania z obiektów placówki oświatowej, ale również zasady korzystania z urządzeń i wyposażenia, które znajdują się w pomieszczeniach.

O odpłatnym udostępnieniu pomieszczeń przedszkolnych decyduje organ prowadzący. Może on jednak przekazać swoje uprawnienia na rzecz dyrektorów przedszkoli poprzez udzielenie pełnomocnictwa lub ustanowienie trwałego zarządu. Wówczas dyrektor ma większą swobodę w dysponowaniu mieniem placówki.

Jeżeli w budynku, w którym znajduje się przedszkole publiczne, został ustalony trwały zarząd na rzecz placówki oświatowej i zarządzenie lub uchwała nie przewiduje w tym zakresie żadnych ograniczeń, to dyrektor jest uprawniony do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie. Dyrektor przedszkola publicznego może jednak wynająć, wydzierżawić lub użyczyć pomieszczenia na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd. Powinien on także zawiadomić właściwy organ prowadzący i organ nadzorujący, jeżeli:

  • umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat,

  • umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (w tym przypadku potrzebna dodatkowa zgoda organów).

Zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Trzeba zaznaczyć także, że rada gminy może w drodze uchwały ustalić szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez przedszkola (nawet w sytuacji gdy został ustalony trwały zarząd).

Jeśli dla przedszkola nie został ustalony trwały zarząd, konieczne jest uzyskanie pełnomocnictwa do wynajęcia pomieszczeń przedszkola. Udziela go organ prowadzący. Ponieważ przedszkole nie posiada osobowości prawnej, zatem mienie pozostające w dyspozycji placówki nie jest jej własnym mieniem, lecz stanowi własność gminy. Dlatego osobą uprawnioną do zawarcia umowy najmu jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz gminy) lub osoba działająca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. O tym, czy dyrektor przedszkola może zawrzeć umowę najmu sal, rozstrzyga treść konkretnego pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

W przedszkolach niepublicznych

W przedszkolach niepublicznych to właściciel lokalu decyduje o wynajmowaniu pomieszczeń placówki.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37693 )
Array ( [docId] => 37693 )

Array ( [docId] => 37693 )