Zmiany na rok szkolny 2016/2017, z którymi trzeba zapoznać nauczycieli przed nowym rokiem szkolnym

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 10-08-2016 r.

Prawo wciąż się zmienia i nadążanie za zmianami powinno być obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej. Na sierpniowym zebraniu rady pedagogicznej warto powiadomić nauczycieli o zmianach, które będą obowiązywały w danym roku szkolnym. Z początkiem września 2016 r. wprowadzonych zostaje kilka istotnych regulacji – sprawdź, jakich!

5 ważnych zmian w oświacie

Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2016/2017:

1) od września 2016 r. zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, a od września 2017 r. – kształcenia ogólnego; nowe przepisy zostały dostosowane do zmian w obowiązku szkolnym, czyli związanych z wiekem dziecka rozpoczynającego realizację obowiązku szkolnego. Informacja o zmianie podstawy programowej wychowania przedszkolnego nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym powinni byli być poinformowani znacznie wcześniej, aby mieli czas na dostosowanie do niej materiałów związanych z jej realizacją, czyli przede wszystkim programów nauczania, rozkładów materiału, 

2) nie będzie obowiązku realizacji tzw. godzin karcianych z powodu uchylenia art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, warto więc pomyśleć, w jaki sposób będzie wyglądała praca z uczniem zdolnym oraz uczniem o mniejszych zdolnościach i możliwościach intelektualnych. Warto też skonsultować z organem prowadzącym możliwość tworzenia płatnych zajęć w ramach np. kół zainteresowań, najlepiej przed zebraniem rady pedagogicznej, aby poinformować o wynikach rozmów,

3) zmiany wprowadzone do ustawy o systemie oświaty:

  • od roku szkolnego 2016/2017 zniesiono obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty,
  • wprowadzono możliwość odwołania się od wyników części pisemnej egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego,
  • wprowadzono możliwość fotografowania prac podczas wglądu do swoich prac egzaminacyjnych,
  • określono możliwości dostosowania form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
  • zmieniono skład komisji przeprowadzającej konkurs na dyrektora szkoły,

4) 1 września 2016 r. wchodzi w życie porozumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii, określa ono kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba kierowana do nauczania religii na poszczególnych etapach edukacyjnych i typach szkół. Podstawowa zmiana to obowiązkowe przygotowanie pedagogiczne katechetów. Mają oni obowiązek uzupełnienia kwalifikacji w okresie 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów,

5) nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła zmiany w zakresie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, przede wszystkim w kwestii zasad odwołania się od decyzji o zawieszeniu oraz wprowadzenia możliwości zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość wyłączenia jawności rozprawy.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39341 )
Array ( [docId] => 39341 )

Array ( [docId] => 39341 )