Jeżeli rodzice nie płacą – jakie działania powinien podjąć dyrektor przedszkola

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 16-12-2017 r.

W sytuacji, gdy rodzice dziecka nie uiszczają wymaganych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, musisz podjąć odpowiednie kroki. Zwróć uwagę, że są one ukierunkowane na bezpośredni kontakt z rodzicami.

Po powstaniu zaległości w pierwszym kroku warto skierować do rodziców (dłużników) pisemne wezwanie do zapłaty z żądaniem spłaty zaległości w terminie określonym w wezwaniu. Wezwanie wysyła dyrektor przedszkola, który na podstawie stosownego pełnomocnictwa działa w imieniu organu prowadzącego jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy. Na kwotę zaległości składa się suma niezapłaconych opłat wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tych opłat, liczonymi od dnia następującego po terminie płatności.

Pismo zawierające wezwanie do zapłaty powinno być wysłane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub doręczone osobiście za pokwitowaniem odbioru.

Jeżeli mimo wysłanych monitów rodzice nadal nie regulują należności za uczęszczanie dziecka do przedszkola, sprawa trafi do sądu. Powództwo należy skierować przed sąd rejonowy wydział cywilny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużników. Powodem będzie zawsze organ prowadzący przedszkole.

Po wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku bądź nakazu zapłaty, w którym sąd zasądzi zaległą kwotę (wraz z odsetkami i kosztami procesu) na rzecz gminy, należy złożyć do tego samego sądu wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności i doręczenie odpisu orzeczenia z klauzulą.

Po otrzymaniu orzeczenia z klauzulą (tzw. tytułu wykonawczego) konieczne jest skierowanie sprawy do egzekucji sądowej. W tym celu należy złożyć do komornika sądowego stosowny wniosek, w którym należy przede wszystkim określić rodzaj egzekucji (np. z rachunku bankowego,  wynagrodzenia za pracę itp.). Do wniosku należy załączyć tytuł wykonawczy. Komornik ma za zadanie wyegzekwować zasądzoną kwotę wraz z kosztami egzekucji.

Za brak opłat można skreślić dziecko z listy…

Dyrektor przedszkola, podobnie jak dyrektor szkoły lub placówki, może, w drodze decyzji, skreślić z listy wychowanków dziecko uczęszczające do przedszkola w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków lub uczniów, muszą być określone w statucie.

…jeżeli przewiduje to statut przedszkola

Przepisy prawa oświatowego oprócz określenia, co powinien zawierać statut, nie dają żadnych wytycznych w kwestii uregulowania poszczególnych sytuacji. W związku z powyższym kwestia skreślania dziecka z listy wychowanków przedszkola powinna być dodatkowo uregulowana przez statut przedszkola.

Jeżeli statut przedszkola nie przewiduje możliwości skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadku braku opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, to rada pedagogiczna nie może podjąć takiej uchwały.

Zaniechanie egzekucji to naruszenie przepisów

Opłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola oraz za wyżywienie nie mają charakteru daniny publicznoprawnej (takiej jak np. podatki), lecz raczej zapłaty za swoistą usługę. Z tego względu powinny być dochodzone na drodze cywilnoprawnej. Wierzycielem z tytułu zaległych opłat nie jest przedszkole, lecz gmina jako organ prowadzący. Przedszkole nie ma bowiem zdolności prawnej. Obowiązkiem dyrektora jako osoby kierującej przedszkolem samorządowym jest terminowe pobieranie opłat przedszkolnych, kierowanie do zobowiązanych wezwań do zapłaty, ale także podejmowanie czynności zmierzających do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji. Niewykonanie jednego z tych obowiązków stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Przesłanka braku wpłaty może być podstawą do rozwiązania umowy z rodzicami na opiekę przedszkolną. Na podstawie art. 172 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe w ramach autonomii szkolnictwa niepublicznego, osoba prowadząca przedszkole niepubliczne w statucie tego przedszkola określa przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków. Oznacza to, że statut niepublicznego przedszkola może przewidywać skreślenie dziecka z listy wychowanków w przypadku nieuiszczania przez rodziców tego dziecka opłat na rzecz przedszkola.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40815 )
Array ( [docId] => 40815 )