Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Agnieszka Rumik
Data: 16-05-2014 r.

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć będzie miał prawo do odprawy za zwolnienie z pracy, o ile wypowiedzenie będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od pracownika i tylko wówczas, gdy szkoła zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Podstawą prawną rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć, dla którego z przyczyn organizacyjnych nie ma godzin jest art. 27 a nie art. 20 Karty Nauczyciela. Przepis art. 20 ma zastosowanie wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć (na podstawie umowy o pracę i mianowania). Gdy zmiany organizacyjne powodują konieczność zwolnienia nauczyciela zatrudnionego na niepełnym etacie należy zastosować art. 27 Karty Nauczyciela. Przy czym przepis ten nie gwarantuje nauczycielowi odprawy pieniężnej za utratę pracy.

Odprawa za zwolnienie z przyczyn niedotyczących nauczyciela

Jeżeli jednak rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn niedotyczących nauczyciela, zaś szkoła zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to odprawa będzie przysługiwała na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 1 ust. 1). Ustawę tę stosuje się także w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 tej ustawy. Chodzi tu o tzw. zwolnienia indywidualne (art. 10 ust. 1).

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy w danej szkole

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie ww. ustawy przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat

(art. 8 ust. 1). Zatem prawo do odprawy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć, z którym stosunek pracy ulega rozwiązaniu na podstawie art. 27 Karty Nauczyciela, zależy od tego, czy szkoła zatrudnia co najmniej 20 pracowników i czy przyczyna wypowiedzenia nie leży po stronie nauczyciela.

Agnieszka Rumik, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34878 )
Array ( [docId] => 34878 )