Rozliczenie dotacji dla przedszkola niepublicznego – których wydatków nie pokryjesz z dotacji

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Barbara Jarosz
Data: 16-12-2017 r.

Początek stycznia to termin rozliczenia rocznych dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Jednym z rokrocznie pojawiających się problemów jest kwestia prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków. Zachęcamy do sprawdzenia, które wydatki można pokrywać z dotacji oraz upewnienia się, że  czy jest rozliczana prawidłowo.

Nie wszystkie wydatki bieżące  określone w  art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych mogą  zostać  uznane za wydatki kwalifikowane na podstawie przepisu art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzące z dotacji oświatowej  nie mogą stanowić źródła finansowania wydatków na:

 • utrzymanie podmiotu będącego organem, prowadzącym przedszkole
 • pokrycie kosztów związanych z jego ogólną organizacją i funkcjonowaniem,

ponieważ wydatki te nie są związane bezpośrednio z działalnością oświatową rozumianą jako proces kształcenia, wychowania i opieki.

STANOWISKO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Środki pochodzące z dotacji nie mogą stanowić źródła finansowania wydatków na utrzymanie podmiotu będącego organem prowadzącym przedszkole, a także na pokrycie kosztów związanych z jego ogólną organizacją i funkcjonowaniem, gdyż wymienione wyżej wydatki nie są związane bezpośrednio z działalnością oświatową rozumianą jako proces kształcenia, wychowania i opieki (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 29 listopada 2016 roku,  sygn. I SA/Gd 1105/16).

Wydatkami, które są kwestionowane jako wydatki niezwiązane z procesem kształcenia, wychowania i opieki  są m.in.:

 • leasing, przede wszystkim samochodowy,
 • paliwo do samochodu należącego do organu prowadzącego,
 • części do samochodu należącego do organu prowadzącego,
 • raty kredytów, spłata pożyczek hipotecznych,
 • usługi gastronomiczne i hotelowe,
 • zapłata podatku od nieruchomości,
 • opłaty parkingowe,
 • monitoring samochodowy,
 • świadczona na rzecz organu prowadzącego obsługa prawna,
 • różnego rodzaju usługi serwisowe,
 • amortyzacja, ponieważ nie jest ona wydatkiem,
 • reklama przedszkola.

 Wydatki bieżące z uwzględnieniem specyfiki przedszkola

Wydatki, które tylko pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celu nie powinny podlegać finansowaniu z dotacji. Sposób rozumienia „wydatków bieżących” powinien uwzględniać specyfikę przedszkola, jako jednostki funkcjonującej w systemie oświaty oraz  zakres realizowanych przez nią zadań, bez wykonania, których proces kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej byłby niemożliwy. Takimi, bieżącymi wydatkami mogą być te, które mają nawet charakter rzeczowy, ale są ponoszone w celu realizacji kształcenia, wychowania i opieki

 W razie nieprawidłowości – obowiązek zwrotu

W przypadku podania niezgodnych z ewidencją danych wydatkowania środków na zakupy niedotyczące  zadań przedszkola  w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym także profilaktyki  społecznej – przedszkole będzie zobowiązane do zwrotu dotacji.

Ustawodawca w treści art. 252 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określił zasady zwrotu. Zgodnie z regulacjami  dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia, że zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwrot dotacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Istotne jest to, że beneficjent dotacji  bierze czynny udział w postępowaniu, i zawsze ma prawo  wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Może zrobić to poprzez złożenie wyjaśnień co do sposobu spożytkowania dotacji.

ZAPAMIĘTAJ!

Dotacje nienależnie pobrane  lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu organu wypłacającego dotację wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Nienależnie wykorzystaną dotację można zwrócić w ciągu 15 dni bez odsetek,  które naliczane  są dopiero po  15 dniach od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

Barbara Jarosz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40813 )
Array ( [docId] => 40813 )