Warunki przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego

Kategoria: Płace i finanse
Data: 16-11-2012 r.

Dodatek motywacyjny nie jest przyznawany przez dyrektora szkoły, ale przez organ prowadzący. Dyrektor nie ma wpływu na wynagrodzenie nauczyciela. Dodatek motywacyjny przysługuje także nauczycielowi w okresie niezdolności do pracy.

Za ustalenie szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego oraz ustalenie jego wysokości odpowiada organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego. Dyrektor szkoły nie ma kompetencji do przyznawania dodatku motywacyjnego, tak samo jak nie odpowiada on za wynagrodzenie nauczyciela. Przekazuje on jedynie informację o nauczycielach i ich osiągnięciach do organu prowadzącego szkołę. Organem prowadzącym jest rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.

Dodatek motywacyjny w regulaminie wynagradzania nauczycieli

Organ prowadzący szkołę ma obowiązek sporządzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, w którym zostaną określone m.in. zasady przyznawania dodatku motywacyjnego oraz jego wysokość. Warunki otrzymania dodatku motywacyjnego należy określić precyzyjnie, aby wyeliminować możliwość wprowadzenia uznaniowości w zakresie jego przyznawania.

Zasady te stanowią doprecyzowanie wskazań określonych w art. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Dodatek motywacyjny do wynagrodzenia nauczyciela nie może być przyznawany ze względu na staż zatrudnienia w danej szkole lub zatrudnienia w ogóle. Nie wynika również ze stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Przesłanką do jego przyznania jest spełnienie warunków określonych w art. 6 rozporządzenia o wynagrodzeniach nauczycieli, doprecyzowane w regulaminie sporządzonym przez organ prowadzący.

 

Nauczycielowi nie można odebrać dodatku motywacyjnego

Wynagrodzenie nauczyciela nie może zostać zmniejszone z powodu pozbawienia go dodatku motywacyjnego. Ani dyrektor szkoły ani organ prowadzący szkołę nie posiada kompetencji uprawniających do odebrania nauczycielowi dodatku motywacyjnego, ponieważ regulamin wynagradzania uwzględnia tylko warunki przyznawania dodatku.

Dodatek motywacyjny uwzględnia również wynagrodzenie nauczyciela w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby lub ciąży i w trakcie urlopu macierzyńskiego. Podstawę wynagrodzenia w takiej sytuacji stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy. Podstawę tę oblicza się na podstawie przychodu netto, do którego zaliczana jest również kwota otrzymywanego zasiłku motywacyjnego.

Podstawa prawna:

  • art. 30 ust. 6, art. 91b ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),
  • art. 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm.),
  • art. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30341 )
Array ( [docId] => 30341 )