Zwolnienie z opłat za posiłki w przedszkolu

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 29-01-2017 r.

Organ prowadzący zwykle upoważnia dyrektorów placówek oświatowych do udzielania zwolnień z opłat za posiłki dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Na jakiej podstawie i w jakiej formie dokonać zwolnienia? Jakich dokumentów wymagać od rodziców?

Organ prowadzący przedszkole może zwolnić rodziców z całości lub części opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu:

  • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

W praktyce organ prowadzący często korzysta z możliwości upoważniania do udzielania takich zwolnień dyrektora placówki, w której funkcjonuje stołówka.

Zwolnienie z opłat zamiast dofinansowania

Zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłku w stołówce prowadzonej przez przedszkole udziela się na wniosek, w szczególności, gdy nie jest możliwe uzyskanie przez rodzinę dofinansowania posiłków dziecka z pomocy społecznej.

Wniosek o zwolnienie z opłat powinien być umotywowany, a także zawierać (w postaci załączników) dokumenty lub oświadczenia uzasadniające trudną sytuację materialną rodziny, mogą być to:

  • oświadczenie o łącznym dochodzie netto rodziny
  • oświadczenie o dochodzie netto na jednego członka rodziny

Wniosek kieruje się do organu prowadzącego lub dyrektora przedszkola (jeżeli został upoważniony do zwolnień z opłat).

Zwolnienie z opłat to nie decyzja administracyjna

Wiele wątpliwości budzi to, jaką formę prawną przyjmuje zwolnienie od opłaty za korzystanie ze stołówki w przedszkolu. W art. 67a ust. 5 i 6 nie zastosowano określenia „decyzja”, co oznacza, że nie ma uzasadnienia dla przyjęcia, iż zwolnienia dokonuje się przez wydanie decyzji administracyjnej na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Ponadto należy zauważyć, że katalog decyzji administracyjnych, do wydawania których upoważniony jest dyrektor przedszkola, nie uwzględnia zwalniania z opłat za wyżywienie.

W związku z powyższym zasadne jest uznanie, że zwolnienie z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu następuje przez poinformowanie wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zaś odmowa zwolnienia z opłaty – przez poinformowanie o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

Zwolnienie z opłaty za wyżywienie w przedszkolu następuje w formie rozstrzygnięcia o charakterze cywilnoprawnym.

Decyzja ma charakter uznaniowy

Redakcja art. 67a ust. 5 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że zwolnienie z opłat za korzystanie ze stołówki ma charakter uznaniowy.  Decyzja o zwolnieniu należy do dyrektora przedszkola lub organu prowadzącego. W ustawie nie określono, w oparciu o jakie kryteria dokonuje się oceny sytuacji materialnej rodziny dziecka. Każdy wniosek w tej sprawie należy zatem rozpatrywać indywidualnie w oparciu o uzasadnienie oraz załączoną dokumentację.

 Zwolnienie z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że jest uzależnione wyłącznie od uznania organu prowadzącego lub upoważnionego dyrektora przedszkola. 

Agnieszka Kosiarz specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39952 )
Array ( [docId] => 39952 )