31 maja wchodzą w życie zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 24-05-2016 r.

Nowelizacja przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego ma na celu usprawnienie i postępowania oraz doprecyzowanie praw i obowiązków jego uczestników. Nowości oświatowe nie wprowadzają jednak rewolucyjnych zmian, ale mają zapewnić sprawny przebieg toczących się postępowań.

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli będą obowiązywały już od 31 maja 2016 r. Karta Nauczyciela przewiduje następujące zmiany w zakresie postępowania dyscyplinarnego:

1. Doprecyzowanie i przeniesienie do Karty Nauczyciela regulacji dotyczących zasad powoływania członków, składów i właściwości komisji dyscyplinarnych oraz wymagania dla członków komisji dyscyplinarnych. Członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel:

 • posiadający stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego.
 • posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela,
 • który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną.
 • wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 • posiadający nieposzlakowaną opinię.

Ważną zmianą w powoływaniu członków komisji dyscyplinarnych jest możliwość ich odwołania w razie utraty warunków koniecznych do bycia członkiem komisji, niewywiązywania się z obowiązków członka komisji oraz zachowania uchybiającego jego godności.

3. Uregulowanie możliwości odwołania od decyzji o zawieszeniu nauczyciela, w tym pełniącemu funkcję dyrektora. Odwołanie ma być składane pośrednictwem organu, który wydał taką decyzję, do komisji pierwszej instancji w ciągu 14 dni. Z kolei od orzeczenia tej komisji będzie można wnieść zażalenie w ciągu 7 dni do komisji odwoławczej - dotychczas te zasady regulowało rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego
4. Stworzenie możliwości zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Zażalenie będzie mógł złożyć nauczyciel, którego postępowanie dotyczy, dyrektor szkoły lub dyrektor przedszkola, a w przypadku nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora - także organ prowadzący. Zażalenie może być złożone do komisji pierwszej instancji w terminie 7 dni. Orzeczenie komisji będzie ostateczne.

Nowelizacja zawiera również również przepisy, które dają uprawnienia Rzecznikowi Praw Dziecka do zaskarżania postanowienia o umorzeniu wydanego przez rzecznika dyscyplinarnego, w sytuacji kiedy postępowanie dotyczy praw i dobra dziecka – termin złożenia zażalenia przez Rzecznika Praw Dziecka został przedłużony do 14 dni.

5. Obowiązek wyłączenia jawności rozprawy ze względu na zakłócenie spokoju publicznego, obrazę dobrych obyczajów lub naruszenie ważnego interesu prywatnego - przez "ważny interes prywatny" należy rozumieć sytuacje odnoszące się do istotnej sfery prywatnej uczestnika postępowania, w szczególności świadków i obwinionego, których publiczne ujawnienie mogłoby realnie, a dodatkowo zbędnie, wyrządzić krzywdę temu uczestnikowi albo innym osobom, np. dotyczyć okoliczności hańbiących określoną osobę lub jej stanu zdrowia,
6. Obrońca z urzędu dla nauczycieli, w sytuacji wniesienia wniosku o wydalenie z zawodu, w przeciwnym wypadku korzystanie z pomocy obrońcy zależy od uznania nauczyciela, który samodzielnie ponosi koszty obrony z wyboru,
7. Określenie na poziomie Karty Nauczyciela regulacji dotyczących przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wskazanie, że postępowanie dyscyplinarne musi być wszczęte w okresie przed upływem 3 miesięcy od dnia uzyskania przez właściwy organ, wiadomości o popełnieniu czynu oraz przed upływem 3 lat od popełnienia tego czynu. Jeżeli w okresie tym wszczęto postępowanie dyscyplinarne, karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje z upływem 5 lat od popełnienia tego czynu.
8. Inne zmiany związane z obsługą komisji, przepisy szczególne dla niektórych placówek oświatowych.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39031 )
Array ( [docId] => 39031 )

Array ( [docId] => 39031 )