Kandydat na dyrektora szkoły musi złożyć co najmniej 16 dokumentów

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 18-05-2016 r.

Złożenie przez kandydata na dyrektora szkoły odpowiednich dokumentów na jeden z najważniejszych elementów procedury konkursowej. Brak któregokolwiek dokumentu zmusza komisję do podjęcia uchwały o odmowie dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania z uwagi na uchybienia formalne.

Wymagane dokumenty do złożenia

Oferta kandydata na stanowisko dyrektora szkoły powinna zawierać wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty, będą to więc:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki,

3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo,

4) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej – zawiera w szczególności informacje o stażu pracy,

5) oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

6) oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 Karty Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38971 )
Array ( [docId] => 38971 )