Kary porządkowe dla nauczycieli w okresie wypowiedzenia

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 21-06-2016 r.

Nauczyciel w okresie wypowiedzenia ma obowiązek świadczyć pracę na rzecz pracodawcy. Za odmowę wykonywania poleceń dyrektor szkoły może nałożyć na nauczyciela karę porządkową, zgodnie z regulacjami ustawy Karta Nauczyciela.

Otrzymanie wypowiedzenia nie jest dla nauczycieli równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Prawo pracy przewiduje dla nauczycieli obowiązek sumiennego wykonywania pracy – prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, realizowania zadań szkoły, starannego prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz stosowania się do poleceń dyrektora przedszkola czy szkoły. Nauczyciel ma zatem także obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej oraz pracach innych zespołów działających w przedszkolu lub szkole.

Kary porządkowe dla nauczycieli wymierza dyrektor

W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, jeżeli nie reguluje ich Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły stosuje przepisy Kodeksu pracy (art. 91c ust. 1 Karta Nauczyciela). W odniesieniu kwestii kar porządkowych dla nauczycieli Karta Nauczyciela wskazuje na stosowanie kar zgodnie z kodeksem pracy .

Regulacje nie wskazują  na możliwość ograniczenia stosowania kar dla nauczycieli, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia. Dyrektor przedszkola lub szkoły powinien wymierzać je w przypadku naruszenia porządku pracy, a za takie działanie należy uznać odmowę wykonywania obowiązków.

Kara również za nieobecność na radzie pedagogicznej

Ponadto nauczyciel w okresie wypowiedzenia ma obowiązek:

  • uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej,
  • uczestniczenia w jej pracach, a także ma
  • uczestniczenia w pracach komisji, do których go powołano,
  • realizowania uchwał rady pedagogicznej,
  • składania sprawozdania z w wykonania powierzonych zadań.

Odmowa wykonania któregokolwiek z zadań uprawnia dyrektora do zastosowania kary porządkowej.

Nauczyciel ma prawo zgłosić sprzeciw wobec kary w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 39133 )
Array ( [docId] => 39133 )

Array ( [docId] => 39133 )