Kary porządkowe dla nauczycieli w okresie wypowiedzenia

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 01-06-2015 r.

Nauczyciel w okresie wypowiedzenia ma obowiązek świadczyć pracę na rzecz pracodawcy. Za odmowę wykonywania poleceń dyrektor szkoły może nałożyć na nauczyciela karę porządkową, zgodnie z regulacjami ustawy Karta Nauczyciela.

Otrzymanie wypowiedzenia nie jest dla nauczycieli równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Prawo pracy przewiduje dla nauczycieli obowiązek sumiennego wykonywania pracy – prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, realizowania zadań szkoły, starannego prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz stosowania się do poleceń dyrektora szkoły. Nauczyciel ma zatem także obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej oraz pracach innych zespołów działających w szkole.

Kary porządkowe dla nauczycieli wymierza dyrektor szkoły

W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, jeżeli nie reguluje ich Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły stosuje przepisy Kodeksu pracy (art. 91c ust. 1 Karta Nauczyciela). W odniesieniu kwestii kar porządkowych dla nauczycieli Karta Nauczyciela wskazuje na stosowanie kar zgodnie z kodeksem pracy (art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela). Jakiekolwiek regulacje nie wskazują  na możliwość ograniczenia stosowania kar dla nauczycieli, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia. Dyrektor szkoły powinien wymierzać je w przypadku naruszenia porządku pracy, a za takie działanie należy uznać odmowę wykonywania obowiązków (art. 108 § 1 Kodeks pracy).

Obowiązki nauczyciela – zobowiązanie do wykonywania pracy

Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania obowiązków zawodowych do dnia rozwiązania stosunku pracy. Karta Nauczyciela obliguje go do rzetelności zarówno w realizowaniu zadań wynikających z zajmowanego stanowiska o funkcjami szkoły, jak i dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (art. 6 Karta Nauczyciela).

Ponadto nauczyciel ma obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej, czynnego uczestniczenia w jej pracach, a także ma czynnie uczestniczyć w pracach komisji, do których go powołano, realizować uchwały rady i składać sprawozdania z w wykonania powierzonych zadań (art. 40-44 ustawa o systemie oświaty).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37249 )
Array ( [docId] => 37249 )

Array ( [docId] => 37249 )