Konkurs na dyrektora szkoły – o tym musisz pamiętać!

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 06-06-2013 r.

Brak poświadczenia przez kandydata zgodności z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata jest uchybieniem powodującym odmowę dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.

Wśród dokumentów, jakich złożenia wymaga się od osób przystępujących do konkursu na dyrektora szkoły jest poświadczona przez kandydata kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata (§ 1 ust. 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia MEN z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej).

Przepis ten nie przewiduje składania kopii poświadczanych przez notariusza ani w żaden inny sposób, jak przez kandydata. Poświadczenie zgodności z oryginałem to nic innego jak złożenie podpisu przez osobę poświadczającą pod adnotacją wskazującą na zgodność z oryginałem.

Dopuszczenie kandydata do konkursu na podstawie uchwały komisji konkursowej

Komisja, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego (§ 4 ust. 1 ww. rozporządzenia). Uchwała zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do przewodniczącego komisji.

Komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, jeżeli:

 • oferta została złożona po terminie;
 • oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu;
 • z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu
(§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia).

  Brak odpowiednich dokumentów uniemożliwia start w konkursie

  Wśród wskazanych przyczyn odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania jest brak wszystkich dokumentów wymaganych w ogłoszeniu, co oznacza, że brak jakiegokolwiek dokumentu spośród wymaganych zamyka kandydatowi dalszą drogę do ubiega się o stanowisko w konkursie. Z brakiem dokumentu mamy do czynienia nie tylko kiedy nie zostanie on dołączony do oferty, ale także wtedy, kiedy dokument dołączony do oferty jest nieprawidłowy, kiedy nie spełnia określonych wymagań. Kopia dokumentu nie podpisana własnoręcznie przez kandydata nie jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogiem zawartym w przepisie. Tym samym uchybienie takie dyskwalifikuje złożoną ofertę.

  W opisanej sytuacji odrzucenie oferty kandydata z tego powodu, że kopia dowodu osobistego nie została poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem kandydata jest zasadne.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 30480 )
  Array ( [docId] => 30480 )

  Array ( [docId] => 30480 )