Niepewna liczba godzin z przedmiotu – jak zatrudnić nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 04-07-2013 r.

Jeżeli nie ma pewności, czy dany przedmiot będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym, ani jaki będzie wymiar etatu nauczyciela, który prowadzi dane zajęcia, nie można zawrzeć z nim umowy o pracę na czas określony. Jest ona dozwolona tylko w dwóch przypadkach – w celu zastępstwa i z przyczyn dotyczących organizacji nauczania.

Zawarcie z nauczycielem mianowanym, dyplomowanym lub kontraktowym umowy na czas określony jest dopuszczalne jedynie w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela). W takich przypadkach można zawierać z jednym nauczycielem dowolną liczbę umów na czas określony. Poza tymi dwoma przypadkami nie jest to jednak możliwe i jeżeli w szkole nie istnieje jedna z tych przyczyn, to zawarcie z nauczycielem umowy o pracę na czas określony pozostaje w sprzeczności z przepisami Karty Nauczyciela, a nauczyciel może wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie, że wiąże go ze szkołą umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, czy też stosunek pracy na podstawie mianowania (art. 10 ust. 4, ust. 5, ust. 6 Karty Nauczyciela).

Organizacja nauczania w praktyce

Karta Nauczyciela nie definiuje jednak pojęcia „organizacja nauczania”. Ocena konkretnego przypadku należy zatem do dyrektora. Pewne wskazówki w tym zakresie daje orzecznictwo Sądu Najwyższego zgodnie, z którym pojęcie "organizacja pracy nauczyciela", której potrzeby mogą uzasadniać zatrudnienie na czas określony należy odnieść do zasad funkcjonowania szkoły (liczba klas, rodzaj przedmiotów, liczba godzin lekcyjnych, liczba etatów, czas nauczania poszczególnych przedmiotów, zmianowość pracy szkoły), a nie do wykształcenia czy umiejętności nauczyciela - wyrok SN z 5 września 1997 r. (I PKN 226/97, OSNP 1998/11/328). Warunki organizacji nauczania, umożliwiające zawarcie z nauczycielem umowy terminowej, nie dotyczą organizacji szkoły - wyrok SN z 19 stycznia 1998 r. (I PKN 487/97, OSNP 1999/1/6).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że organizacja nauczania odnosi się do pewnych zdarzeń, które skutkują potrzebą zatrudnienia nauczyciela na pewien okres roku szkolnego.

Rodzaj umowy dla nauczyciela wybiera dyrektor

W praktyce oceny, czy konieczność zawarcia z nauczycielem umowy o pracę na czas określony mieści się w pojęciu potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, dokonuje dyrektor szkoły. Jeżeli jednak z dany przedmiot jest przewidziany w arkuszu organizacji pracy szkoły na jeden rok i nie jest pewne, czy będzie kontynuowany w roku następnym, to taki przypadek, w mojej ocenie uzasadnia zawarcie z nauczycielem stosunek pracy na czas określony. Ważne jest to, żeby w umowie o pracę wskazać, że jest ona zawierana na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela.

Zaznaczyć jednak trzeba, że gdyby zawarcie z nauczycielem umowy o pracę na czas określony wynikało z braku pewności, czy w kolejnych latach szkolnych będzie dla nauczyciela pełen etat tak, jak to zaplanowano na najbliższy rok szkolny, to taka sytuacja nie uzasadnia zawarcia umowy na czas określony. Niepewności co do ilości godzin, jakie będzie można przydzielić nauczycielowi w kolejnych latach nie można bowiem uznać za przyczynę wynikającą z organizacji nauczania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30501 )
Array ( [docId] => 30501 )

Array ( [docId] => 30501 )