O przekształceniu szkoły musi wiedzieć każdy jej pracownik

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Mazur
Data: 08-05-2017 r.

Reforma oświaty mająca na celu likwidację gimnazjum i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków przez dyrektorów szkół, w tym obowiązków o charakterze informacyjnym. Przełomową datą będzie tu 15 maja, gdyż w tym dniu dyrektorzy większości rodzajów szkół muszą przekazać swoim pracownikom informacje o przekształceniu szkoły będącym następstwem reformy systemu oświaty. Sprawdźmy, w których szkołach będzie to konieczne!

Przekształceniu ulega przede wszystkim szkoła podstawowa

Z dniem 1 września 2017 roku:

  • nauczyciele,
  • pracownicy niebędący nauczycielami (niepedagogiczni),
  • osoby niebędące nauczycielami, posiadający przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć,
  • asystenci nauczycieli i osób niebędących nauczycielami prowadzący zajęcia w klasach I-III, asystenci wychowawców świetlic,

zatrudnieni w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej, staną się pracownikami nowej, ośmioletniej szkoły podstawowej.

W związku z tym dyrektorzy dotychczasowych ośmioletnich szkół podstawowych mają obowiązek poinformować osoby wymienione powyżej o tym, że z dniem 1 września 2017 roku zmieni się ich pracodawca. Dyrektorzy obowiązani są sformułować i przekazać taką informację każdemu pracownikowi szkoły z osobna w terminie do dnia 15 maja 2017 roku.

Informacja powinna zawierać stwierdzenie, że z dniem 1 września 2017 roku dany pracownik stanie się pracownikiem ośmioletniej szkoły podstawowej (wymienionej z nazwy). Istotne jest, żeby każdy pracownik miał świadomość, że dochodzi do przekształcenia szkoły podstawowej, które jednak nie powoduje przerwania jego zatrudnienia.

Co w przypadku przekształcenia lub inkorporacji gimnazjum

Obowiązki informacyjne obejmują spoczywają również na dyrektorach włączanych gimnazjów. Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej staną się bowiem nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej. To samo dotyczy pracowników niebędących nauczycielami (niepedagogicznych), a także osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Dyrektor dotychczasowego gimnazjum jest obowiązany poinformować na piśmie nauczycieli i innych pracowników dotychczasowego gimnazjum o tym, że z dniem przekształcenia albo włączenia staną się nauczycielami lub innymi pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej, do której gimnazjum jest włączane, bądź w którą dotychczasowe gimnazjum jest przekształcane. Informację tę dyrektor powinien przekazać pracownikom do dnia 15 maja roku, w którym nastąpi przekształcenie lub włączenie. Warto podkreślić, że obowiązek informacyjny dotyczy tylko i wyłącznie gimnazjów, które zostaną przekształcone lub włączone do innej szkoły.

Dniem przekształcenia bądź włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej może być 1 września 2017 roku, 1 września 2018 roku albo 1 września 2019 roku. W przypadku gimnazjów, których przekształcenie lub włączenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nastąpi w 2017 roku, termin do przekazania informacji o tym, że pracownicy staną się pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej upłynie w dniu 15 maja 2017 roku.

Obowiązki informacyjne w zespołach szkół

Obowiązki informacyjne spoczywają także na dwuczłonowych zespołach publicznych szkół.

Z dniem 1 września 2017 roku nauczyciele oraz inni pracownicy dotychczasowych zespołów publicznych szkół składających się:

  • jedynie z sześcioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum - staną się nauczycielami i pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • jedynie z gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej  – staną się nauczycielami i pracownikami szkoły branżowej I stopnia.

Dyrektor szkoły powinien w tych przypadkach poinformować wszystkich nauczycieli i pracowników do dnia 15 maja 2017 roku o tym, że z dniem 1 września 2017 roku staną się odpowiednio nauczycielami i pracownikami odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej albo szkoły branżowej I stopnia.

Przepisy regulują także obowiązek informacyjny w przypadku zespołów szkół składających się jedynie z gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, jednak w tym przypadku do przekształceń dojdzie w 2019 roku i dopiero wtedy pojawi się obowiązek poinformowania pracowników w dalszym zatrudnieniu w następnym roku szkolnym.

Przepisy nie nakazują informowania pracowników o przekształceniach w przypadku zespołów szkół wieloczłonowych bądź zespołów, których jednym z członów jest inna placówka niż wymienione wyżej, np. przedszkole. Wobec tego należy uznać, że w takim przypadku brak jest analogicznego do powyższych sytuacji obowiązku poinformowania pracowników o zmianach pracodawcy.

Michał Mazur

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40323 )
Array ( [docId] => 40323 )

Array ( [docId] => 40323 )