Ocena pracy nauczyciela – obowiązki dyrektora szkoły

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 09-11-2012 r.

Ocena pracy nauczyciela jest dokonywana przez dyrektora szkoły, który ma obowiązek przedstawić jej projekt w formie pisemnej. Dyrektor szkoły musi również wyrazić zgodę na obecność przedstawiciela organizacji związkowej wybranej przez ocenianego nauczyciela – zarówno podczas przedstawiania projektu oceny jak i wysłuchania uwag.

Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela na wniosek:

 • nauczyciela,
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • organu prowadzącego szkołę,
 • rady rodziców,
 • rady szkoły.

Od oceny pracy nauczyciela zależy czy może on wziąć udział w konkursie na dyrektora szkoły, ubiegać się o przyznanie wyróżnienia bądź nagrody. Ocena pracy może stać się również podstawą do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem.

Obowiązki dyrektora szkoły oceniającego pracę nauczyciela

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest wydanie sprawiedliwej i rzetelnej opinii. W związku z tym ocena pracy nauczyciela powinna być dokonana po wzięciu pod uwagę:

 • poprawności merytorycznej i metodycznej zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prawidłowość realizowania przez nauczyciela pozostałych zadań zawodowych uwzględnionych w statucie szkoły,
 • zaangażowania zawodowe nauczyciela,
 • uczestniczenia nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
 • działania podejmowane przez nauczyciela w zakresie wspomagania rozwoju ucznia,
 • przestrzegania przez nauczyciela porządku pracy.

Gromadzenie informacji niezbędnych do oceny pracy nauczyciela powinno dokonywać się poprzez bieżącą obserwację jego pracy, analizowanie prowadzonej dokumentacji, opinii zgłaszanych przez rodziców i pozostałych nauczycieli oraz analizowanie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej.

W celu zapewnienia nauczycielowi sprawiedliwości i obiektywizmu, obowiązki dyrektora szkoły dokonującego oceny pracy nauczyciela przewidują umożliwienie ocenianemu nauczycielowi poznanie projektu opinii oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w obecności przedstawiciela zakładowego związku zawodowego.

 

Terminy obowiązujące dyrektora szkoły oraz ocenianego nauczyciela

Dyrektor szkoły musi dokonać oceny pracy nauczyciela nie później niż do 3 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku. W przypadku, gdy wniosek nie był złożony przez nauczyciela, obowiązkiem dyrektora jest przekazanie nauczycielowi informacji o planowanej ocenie nie później niż miesiąc wcześniej.

W ciągu 3 dni od otrzymania projektu oceny, nauczyciel może zgłosić na piśmie swoje uwagi. Nauczyciel ma prawo złożyć odwołanie od oceny dyrektora szkoły w terminie nieprzekraczającym 14 dni od jej doręczenia. Dyrektor ma obowiązek przekazać je do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. W postępowaniu odwoławczym nie bierze udziału dyrektor szkoły od decyzji którego odwołał się nauczyciel.

Podstawa prawna:

 • art. 3, 5-6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. Nr 123, poz. 1022 ze zm.),
 • art. 6a ust. 2 Karty Nauczyciela

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30419 )
Array ( [docId] => 30419 )