Ograniczenie uprawnień nauczyciela zawieszonego w pełnieniu obowiązków 

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 18-06-2013 r.

Jeśli nauczyciel przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu, wyciąganie konsekwencji dyscyplinarnych wobec niego odbywa się zgodnie z regułami zawartymi w Karcie Nauczyciela. Przepisy Kodeksu pracy mają zastosowanie w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela. Artykuł 83 ust. 1 Karty daje dyrektorowi możliwości natychmiastowego zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

Komisja dyscyplinarna za uchybienia godności zawodu

Karta Nauczyciela reguluje kwestie wygasania i rozwiązywania stosunku pracy nauczyciela, w tym także przypadki, kiedy u podstaw są sprawy związane z naruszaniem przez nauczyciela jako pracownika obowiązków zawodowych. Przyjście nauczyciela do szkoły pod wpływem alkoholu nie odpowiada godności zawodu nauczyciela. Powinien on z tego powodu ponieść konsekwencje prawne.

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 KN i niezależnie od okoliczności dyrektor szkoły nie może tego trybu ominąć. Skoro zaś z woli ustawodawcy orzekanie w sprawach dyscyplinarnych powierzono komisjom dyscyplinarnym, to właśnie do takowej komisji należy skierować sprawę.

Przy poważnych zarzutach możliwe odsunięcie od pracy

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia właściwej organizacji pracy w szkole warto rozważyć odsunięcie nauczyciela od wykonywania przez niego obowiązków, tak by nawet w okresach trzeźwości nie miał kontaktu z uczniami. Możliwość taką daje art. 83 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela (a organ prowadzący szkołę - dyrektora szkoły) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Zawieszenia można dokonać jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole.

Ograniczenie uprawnień pracowniczych w okresie zawieszenia

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi toczy się jeszcze postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w tym okresie może ulec ograniczeniu (w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym doszło do zawieszenia. Nie przysługują mu wówczas dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30492 )
Array ( [docId] => 30492 )

Array ( [docId] => 30492 )