Opóźnione przekształcenie umowy o pracę w mianowanie – z bieżącą datą

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 10-05-2013 r.

Nauczyciel, który w trakcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę spełni warunki do zatrudnienia go na podstawie mianowania powinien mieć przekształcony stosunek pracy w mianowanie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełnił ostatnie warunki. Brak pisemnego potwierdzenia tego przekształcenia należy naprawić, sporządzając akt mianowania z bieżącą datą.

Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli nauczyciel:

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
 • istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony
  (art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela).

 

Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

 • nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki, o których mowa wyżej;
 • w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa wyżej
  (art. 10 ust. 5a Karty Nauczyciela).

Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy potwierdza na piśmie dyrektor szkoły (art. 10 ust. 5b Karty Nauczyciela). Przy czym po spełnieniu wszystkich wskazanych wyżej przesłanek umowny stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy z mianowania z mocy prawa.

Pismo dyrektora ma jedynie na celu potwierdzenie tego faktu. Zatem, jeżeli dyrektor nie potwierdził na piśmie faktu przekształcenia umownego stosunku pracy nauczyciela w zatrudnienie na podstawie mianowania, to powinien sporządzić pismo w tej sprawie, ale z datą bieżącą.

Podstawa prawna: art. 10 ust. 5, ust. 5a, ust. 5b ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674).

Agnieszka Rumik, prawnik, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30469 )
Array ( [docId] => 30469 )