Potrącenia komornicze z wynagrodzenia

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 10-02-2021 r.

Czy 500+ dla nauczycieli jest zwolnione z egzekucji komorniczych? Czy, jeżeli z okazji świąt, szkoła przyznała pomoc/dofinasowanie na święta, bank może tego nie wypłacić z powodu przekroczenia kwoty wolnej od zajęć. Czy, jeżeli nauczyciel jest zatrudniony od 1 września 2020 roku jako nauczyciel na umowę na zastępstwo, nabywa prawo do trzynastki w 2021 r., i, jeżeli tak, to w jakich proporcjach, i do kiedy te pieniądze powinny być wypłacone. Czy bank ma prawo uniemożliwić wypłatę pieniędzy z tego tytułu?

Odpowiedź:
1/2) Dofinansowanie na zakup sprzętu dla nauczycieli nie jest składnikiem ich wynagrodzenia. Nie można go uznać nawet za inne pracownicze świadczenie niepieniężne. Jest to bowiem dofinansowanie zakupu (innymi słowy - refundacja wydatku poniesionego przez nauczyciela). Nie może być ono traktowane jak świadczenie socjalne, ponieważ w żaden sposób nie jest powiązane z sytuacją socjalną nauczyciela.

Dlatego wypłacona kwota może zostać zajęcia przy czym nie w ramach egzekucji z wynagrodzenia lecz egzekucji z wierzytelności (art. 895 i n. Kodeksu postępowania cywilnego).

3) Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości (art. 87 § 5 Kodeksu pracy). W pozostałych przypadkach obowiązują takie same granice potrącenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jak w przypadku wynagrodzenia za pracę tj. do wysokości 1/2 (ale nie samej trzynastki, tylko wszystkich świadczeń). Należy więc liczyć się z tym, że komornik sądowy (nie bank) może zająć również trzynastkę.

Czy trzynastka będzie należna w opisywanym przypadku?


Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r.).
 
Przepis ten budzi wątpliwości interpretacyjne. W szczególności nie wiadomo, co należy rozumieć przez organizację pracy szkoły. Niemniej jednak w ocenie autora niniejszej porady tylko i wyłącznie zatrudnienie nauczyciela od 1 września może być uznane za zgodne z organizacją pracy szkoły. Z pojęciem organizacji pracy szkoły należy bowiem utożsamić organizację roku szkolnego. To rok szkolny determinuje bowiem organizację pracy szkół i innych placówek oświatowych.

Zapamiętaj!

Zatem nawiązanie stosunku pracy zgodnie z organizacją roku szkolnego to zatrudnienie z dniem rozpoczęcia roku szkolnego tj. od dnia 1 września, a jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy - od następnego dnia roboczego po tym dniu. W opisanej sytuacji ten warunek jest spełniony, a zatem trzynastka za 2020 r. jest należna. Powinna być ona wypłacona w terminie do 31 marca 2021 r. (art. 5 ustawy z 12 grudnia 1997 r.).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1872) - art. 2 ust. 3 pkt 1, art. 5,

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 1320) – art. 87,

  • Ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1575) - art. 895,

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) - § 2.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41246 )
Array ( [docId] => 41246 )