Zorganizowanie pomocy uczniowi z zespołem Aspergera

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 11-09-2020 r.

Czy uczeń szkoły ogólnodostępnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zespól Aspergera, może podczas lekcji korzystać z np. z pomocy nauczyciela wspomagającego, pomocy nauczyciela, asystenta podczas lekcji? Czy pedagog szkolny w ramach swoich godzin pracy ma obowiązek prowadzić zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej (np. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne)?

Odpowiedź:

Uczeń z zespołem Aspergera może korzystać ze wsparcia dodatkowo zatrudnionej kadry podczas zajęć edukacyjnych. Pedagog może prowadzić zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w tym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno– społeczne w ramach pensum i zadań powierzonych do realizacji.( §  7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, §  24 pkt 3 rozporządzenia w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej)

Uzasadnienie:

Zgodnie z §  7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, w szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

  1. nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub

  2. (uchylony)

  3. pomoc nauczyciela

- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie przywołanego przepisu w szkole można zatrudnić dodatkową kadrę, której dyrektor powierza realizacje określonych zadań (§  7 ust. 8 i 9 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych). Natomiast zakres wsparcia ucznia powinien być określony w orzeczeniu.

W odniesieniu do zadań pedagoga, to są one określone w §  24 rozporządzenia w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z tym przepisem do zadań pedagoga w szkole należy miedzy innymi                 udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. W związku z tym dyrektor może powierzyć pedagogowi prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

Zapamiętaj!

Zgodnie z §  17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  zajęcia specjalistyczne, w tym rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zgodnie z §  10 tego  rozporządzenia zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zastąpiły zajęcia socjoterapeutyczne, co wpłynęło na rozszerzenie katalogu osób mogących prowadzić zajęcia. Mogą je prowadzić: psycholog, pedagog, pedagog specjalny, nauczyciel posiadający przygotowanie z zakresu prowadzenia określonego rodzaju terapii obejmującej rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1280 t.j.) - §  17 ust. 1, §  24 pkt 3

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2020.1309 t.j.) - §  7 ust. 2, 8 i 9

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41202 )
Array ( [docId] => 41202 )