Protokół z konkursu na dyrektora przechowuje się w specjalnej teczce

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 29-07-2013 r.

Z przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły sporządza się protokół. Nie przechowuje go się jednak w aktach osobowych, ale w specjalnej teczce o symbolu klasyfikacyjnym 2111 - konkursy na stanowiska w jednostkach podległych o kategorii archiwalnej B5.

Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora szkoły powinien złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
 • poświadczoną przez kandydata, za zgodność z oryginałem, kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o: stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa wyżej, • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 Karty Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

(§ 1 ust. 2 ww. rozporządzenia MEN z 8 kwietnia 2010 r.).

Po zakończeniu obrad komisji konkursowej organizującej konkurs na stanowisko dyrektora szkoły przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowadzący publiczną szkołę o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły. Protokół z przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły powinien trafić, według jednolitego rzeczowego wykazu akt organu prowadzącego (gminy), do teczki o symbolu klasyfikacyjnym 2111 - konkursy na stanowiska w jednostkach podległych o kategorii archiwalnej B5.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30511 )
Array ( [docId] => 30511 )

Array ( [docId] => 30511 )