Przepisy nie zabraniają dyrektorowi zatrudnienia w szkole członka rodziny

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Patryk Kuzior
Data: 28-10-2014 r.

Nie ma przepisów, które by wprost zabraniały dyrektorowi zatrudnienia członka rodziny, w tym własnego dziecka. Należy jednak zwrócić uwagę także na aspekt etyczny – dyrektor może narazić się na zarzut, że takie jego zachowanie pośrednio nie sprzyja kształtowaniu u uczniów postaw moralnych i obywatelskich.

Ustawa o pracownikach samorządowych mówi o zakazie powstania relacji bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy małżonkami, osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia. Takiego zakazu nie wprowadza jednak Karta Nauczyciela, która odnosi się do nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych stosuje się jedynie do pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach samorządowych.

 

Nie ma zatem zakazu powstania podległości służbowej między nauczycielem - dyrektorem placówki oświatowej a krewnym, na przykład synem, który byłby zatrudniony w charakterze nauczyciela. W takim przypadku niepotrzebna jest także zgoda żadnych organów.

Brak wyraźnego zakazu zatrudniania przez dyrektora placówki oświatowej krewnych dyrektora w charakterze nauczycieli nie oznacza, że działanie takie spełnia powszechnie akceptowalne standardy etyczne. Aspekt etyczny jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę, że chodzi o stosunki panujące w publicznej placówce oświatowej oraz o styl kierowania nią, który podlega nie tylko ocenie organu prowadzącego, ale także kontroli społecznej. Dyrektor publicznej placówki oświatowej, zatrudniając jako nauczycieli swych krewnych naraża się na zarzut nepotyzmu, a to z kolei może rzutować na osąd prezentowanych przez dyrektora postaw moralnych. Tymczasem dyrektor placówki będąc jednocześnie nauczycielem, obowiązany jest w świetle art. 6 Karty Nauczyciela m.in. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35944 )
Array ( [docId] => 35944 )