Rezygnacja z funkcji dyrektora szkoły nie rozwiązuje stosunku pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 13-12-2013 r.

Złożenie rezygnacji z funkcji dyrektora szkoły nie powoduje rozwiązania nauczycielskiego stosunku pracy i nie uprawnia do odprawy pieniężnej. Dopiero, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn wskazanych w przepisach, były dyrektor nabędzie prawo do odprawy.

Funkcję dyrektora szkoły powierza organ prowadzący (art. 36a ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Ten sam organ może odwołać nauczyciela z tej funkcji m.in. w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 38 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy). Zatem rezygnacja z funkcji dyrektora jest możliwa w każdym czasie, jednak z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zaznaczyć jednak należy, że rezygnacja z funkcji dyrektora nie jest równoznaczna z rozwiązaniem nauczycielskiego stosunku pracy. Po odwołaniu dyrektora przez organ prowadzący nadal pozostaje on nauczycielem zatrudnionym w szkole.

Odprawa dla nauczyciela – nie w każdym przypadku rozwiązania stosunku pracy

Stosunek pracy dyrektora szkoły, tak jak każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole, ulega rozwiązaniu z przyczyn wskazanych w ustawie – Karta Nauczyciela. Jedną z nich może być np. brak godzin z nauczanego przedmiotu, a w związku z tym brak możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela (art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela). W takim przypadku pracodawca (czynności te w stosunku do dyrektora szkoły wykonuje organ prowadzący) rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub na jego wniosek przenosi go w stan nieczynny.

Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu (art. 20 ust. 3 Karty Nauczyciela). Możliwe jest także rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela (w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania – art. 23 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela) oraz na mocy porozumienia stron (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Odprawa nie przysługuje przy rozwiązaniu umowy przez porozumienie stron i na wniosek nauczyciela

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela (a więc np. z powodu braku godzin i braku możliwości dalszego zatrudniania go w pełnym wymiarze zajęć), przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Z kolei nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Odprawa nie przysługuje jednak w razie rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron lun na wniosek nauczyciela.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33463 )
Array ( [docId] => 33463 )