SN stanął po stronie nauczycieli zatrudnionych na czas określony

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 07-10-2013 r.

Nauczyciel, zatrudniony na czas określony, mimo braku przesłanek z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, może, także po rozwiązaniu stosunku pracy i otrzymaniu świadectwa pracy dochodzić ustalenia, że łączył go ze szkołą stosunek pracy zawarty na czas nieokreślony. Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z 4 października 2013 r. (I PZP 3/13).

Pracodawca (Zespół Szkół) zawarł z nauczycielem siedem umów o pracę na czas określony, począwszy od 5 września 2003 r. do 31 sierpnia 2010 r. Jako podstawę prawną zawierania tych umów pracodawca wskazywał art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela. Nauczyciel wystąpił do sądu pracy z powództwem o ustalenie, że od 5 września 2003 r. łączyła go z Zespołem Szkół umowa o pracę na czas nieokreślony, oraz o przywrócenie go do pracy na poprzednich warunkach, ponieważ ostatnia z umów na czas określony została już zakończona. Zdaniem nauczyciela, już w 2003 r. istniała możliwość zatrudnienia go na czas nieokreślony.

Sąd I instancji częściowo uwzględnił żądania nauczyciela

 

Sąd Rejonowy ustalił, że nauczyciela łączył z Zespołem Szkół stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony począwszy od 1 września 2007 r. Sąd umorzył natomiast postępowanie o ustalenie istnienia między stronami stosunku pracy na czas nieokreślony w okresie od 5 września 2003 r. do 31 sierpnia 2007 r.

Sąd ustalił, że z nauczycielem zawierano kilkakrotnie umowy na czas określony na tym samym stanowisku – nauczyciela wychowania fizycznego. W momencie podpisywania pierwszej umowy powód miał status nauczyciela kontraktowego, zaś 17 sierpnia 2009 r. uzyskał stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Dnia 1 września 2007 r. Zespół Szkół zawarł z nauczycielem kolejną umowę pracę na czas określony na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. w wymiarze 18/18 zajęć dydaktycznych w tygodniu.

Od 1 września 2008 r. została zawarta przez strony umowa na czas określony do 31 sierpnia 2009 r., w wymiarze 14,4/18 zajęć dydaktycznych w tygodniu, zaś od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. w wymiarze 12,6/18 zajęć dydaktycznych w tygodniu.

Ostania umowa była przez strony dwukrotnie aneksowana. Oba aneksy dotyczyły zwiększenia wymiaru zatrudnienia.

Sąd Rejonowy uznał za zasadne żądanie ustalenia, że od dnia 1 września 2007 r. strony łączyła umowa o pracę na czas nieokreślony. Jednocześnie Sąd stwierdził, że niemożliwe było uwzględnienie roszczenia nauczyciela w całości, a więc że nadal łączy go z Zespołem Szkół stosunek pracy, ponieważ został on rozwiązany 31 sierpnia 2010 r. - z upływem czasu, na który była zawarta ostatnia z umów. W następstwie tego Zespół Szkół wydał nauczycielowi świadectwo pracy a nauczyciel zaprzestał świadczenia pracy na rzecz pracodawcy.

Nauczyciel odwołał się od częściowo niekorzystnego dla niego wyroku i w apelacji wniósł o ustalenie, iż z Zespołem Szkół łączy go stosunek pracy od dnia 1 września 2007 r. do nadal, na podstawie umowy na czas nieokreślony. Według niego, skoro od 1 września 2007 r. Zespół Szkół powinien był zatrudnić go na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, to jego stosunek pracy nie wygasł, ponieważ umowa taka może zostać rozwiązana wyłącznie w wyniku oświadczenia woli jednej czy też obu stron w przypadku porozumienia, a w niniejszym przypadku, żadne oświadczenie woli nie zostało złożone.

Sąd II instancji powziął wątpliwość, czy po rozwiązaniu stosunku pracy zawartego z nauczycielem na czas określony, wydaniu nauczycielowi świadectwa pracy i odmowie dopuszczenia nauczyciela do pracy wskutek uznania przez pracodawcę, że umowa o pracę została rozwiązania z upływem okresu wskazanego w umowie, może on żądać ustalenia, że stosunek pracy trwa nadal. Brak jednolitego stanowiska w orzecznictwie skłonił Sąd Okręgowy do przedstawienia tego zagadnienia do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.

Dochodzenie roszczenia ustalenia istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony także po rozwiązaniu umowy terminowej

Sąd Najwyższy w uchwale z 4 października 2013 r. (I PZP 3/13) stwierdził, że w wypadku zawarcia z nauczycielem kontraktowym umowy o pracę na czas określony przy braku ustawowych przesłanek z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, po wręczeniu nauczycielowi świadectwa pracy oraz odmowie dopuszczenia go do pracy wskutek błędnego uznania przez pracodawcę, że umowa o pracę rozwiązała się z upływem czasu, na jaki była zawarta, nauczyciel może żądać ustalenia istnienia stosunku pracy.

Zatem nauczyciel, którego stosunek pracy został zawarty na czas określony, mimo braku istnienia przesłanek z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, może żądać ustalenia, że łączy go z pracodawcą stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, mimo, że umowa na czas określony została rozwiązana z upływem okresu czasu, na jaki została zawarta. Dochodzeniu tego roszczenia nie stoi także na przeszkodzie fakt, że pracodawca wydał nauczycielowi świadectwo pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30535 )
Array ( [docId] => 30535 )