Trzecia umowa nauczyciela nie musi być zawarta na czas nieokreślony

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Anna Trochimiuk
Data: 27-03-2015 r.

Nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela nie dotyczą limity umów o pracę zawieranych na czas określony. Jednak taką umowę można zawrzeć z nimi wyłącznie po spełnieniu określonych warunków.

Zgodnie z Kodeksem pracy zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli:

 
  • poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy,

  • przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Powyższego przepisu nie stosuje się jednak do nauczycieli zatrudnianych na podstawie Karty Nauczyciela. Ustawa w sposób szczegółowy reguluje zasady zatrudniania nauczycieli.

Zdaniem Sądu Najwyższego

Jeżeli przepis ustawy w sposób wyczerpujący wskazuje okoliczności, w których strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony, to brak jest podstaw do stosowania przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie.

Nauczyciel może być zatrudniany wielokrotnie na podstawie następujących po sobie umów o pracę na czas określony. Jednak dyrektor szkoły może zatrudniać nauczycieli na czas określony tylko w przypadkach określonych w Karcie Nauczyciela. Każdego nauczyciela, bez względu na stopień awansu zawodowego, można zatrudnić na podstawie umowy na czas określony w dwóch sytuacjach - gdy potrzeba taka wynika z:

  1. organizacji nauczania
    lub

  2. konieczności zastąpienia nieobecnego nauczyciela w pracy.

Nauczyciel, który wbrew przepisom Karty Nauczyciela został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony może wnieść do sądu pracy powództwo o ustalenie, że łączy go ze szkołą umowa o pracę na czas nieokreślony lub akt mianowania. Pozew może złożyć nawet po ustaniu zatrudnienia i otrzymaniu świadectwa pracy.

Źródło:
  • wyrok Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2000 r. (I PKN 709/99, OSNP 2001/24/716),
  • uchwała Sądu Najwyższego z 4 października 2013 r. (I PZP 3/13).
Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zobacz także:

  • art. 10 ust. 7, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 191),
  • art. 25(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502),

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36803 )
Array ( [docId] => 36803 )