Upoważnienie do przetwarzania danych dla każdego nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 29-01-2014 r.

Każdy nauczyciel, który ma dostęp do danych osobowych uczniów, rodziców lub ich opiekunów prawnych powinien posiadać upoważnienie do ich przetwarzania. Administratorem danych w szkole i placówce oświatowej jest jej dyrektor i on może nadać nauczycielom upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Z całą pewnością szkoły i placówki oświatowe gromadzą tego typy dane – uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych, pracowników i innych osób współpracujących. Przykładowo nauczyciele gromadzą i przetwarzają dane osobowe zawarte w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, arkuszach ocen, ewidencji bibliotecznej, ewidencji świadectw itd.

Z kolei do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych (art. 37 ww. ustawy). Administratorem danych w szkole i placówce oświatowej jest jej dyrektor, zatem to on nadaj nauczycielom i innym pracownikom upoważnienia do danych osobowych. Oznacza to, że każdy nauczyciel a także inni pracownicy szkoły, którzy mają dostęp do danych osobowych powinni posiadać stosowne upoważnienia.

Przepisy nie wskazują treści upoważnienia, ale w praktyce powinno ono określać:

  1. podstawę prawną – art. 37 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),
  2. dane osoby, której nadawane jest upoważnienie,
  3. stanowisko pracy, z którym związane jest przetwarzanie danych osobowych,
  4. okres obowiązywania upoważnienia (może on być określony np. poprzez wskazanie konkretnej daty, lub posłużenie się zwrotem, że upoważnienie obowiązuje na okres zatrudnienia w danym zakładzie pracy lub nieokreślony),
  5. formę przetwarzania danych, do jakiej upoważnia się pracownika – tradycyjną/elektroniczną,
  6. zakres przetwarzania danych (określenie zbioru danych osobowych np. dzienniki lekcyjne, teczki osobowe itd.),
  7. identyfikator nadany pracownikowi upoważnionemu do przetwarzania danych.

Podpisany przez nauczyciela dokument należy umieścić w części B jego akt osobowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33470 )
Array ( [docId] => 33470 )

Array ( [docId] => 33470 )